Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig én 100 % fast stilling som professor/dosent i matematikkdidaktikk med ansettelse 01.08.21.

Den utlyste stillingen er tilknyttet matematikkseksjonen med ca. 35 ansatte. Seksjonen har etablerte forskningsmiljøer innen undervisningskunnskap i matematikk, inkluderende matematikkundervisning, begynneropplæring, vurdering, algebraisk tenkning, bevis og argumentasjon. Mange av seksjonens medlemmer er deltagere i FoU-gruppen «Task Design in Mathematics» på OsloMet. Matematikkseksjonen underviser i hele instituttets utdanningsportefølje. Seksjonen har et godt kollegialt felleskap og godt arbeidsmiljø.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her

Arbeidsoppgaver:

 • initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at du er innstilt på å orientere deg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • ta initiativ til å etablere og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • undervise og veilede på bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud
 • følge opp studenter i praksis
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • professor- eller dosentkompetanse i matematikk/matematikkdidaktikk
 • du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av https://ansatt.oslomet.no/en/utdanningsfaglig-kompetanse. Dersom du ikke ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må du skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) på engelsk som dekker dette kravet, sammen med Universitetet i Oslo.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk vil kunne vektlegges. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.
 • dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivå)
 • pedagogiske evner
 • erfaring med faglig ledelse
 • kjennskap til og /eller erfaring fra matematikkdidaktikk og gjerne begynneropplæring, algoritmisk tekning og/eller programmering
 • kjennskap til og/eller erfaring fra skolefaget matematikk
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling dersom relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Studieleder Marianne Dæhlen, mobil 951 17 788/e-post marida@oslomet.no
Seksjonsleder George Harry Hitching, mobil 953 64 944/e-post gehahi@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, i lønnstrinn 75 til 84 (kr 704 900,- til kr 906 000,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn Fra kr 704 900,- til kr 906 000,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/10114
Kontakt
 • Marianne Dæhlen, 951 17 788
 • George H. Hitching, 953 64 944
Publisert 19.11.2020
Søknadsfrist 10.12.2020

Tillbaka till lediga jobb