Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har én ledig 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Stillingen er knyttet til prosjektet Political Dynamics in the Culture Sector (POLYCUL) som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (OsloMet), By- og regionsforskningsinstituttet NIBR (OsloMet), Institutt for estetiske fag (OsloMet), Norges musikkhøgskole, Högskolan i Borås (Sverige), Lunds universitet (Sverige) og Åbo Akademi (Finland).

Profil

POLYCUL-prosjektet setter søkelyset på kampene om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet i de nordiske landene. Vi er interessert i hvordan kampene om slike ressurser gjøres gjeldende blant kulturlivsaktører, på mønstrene interessekampene antar, og på utfallene de får i kultursektoren – det vi i prosjektet omtaler som politiske dynamikker. Et mål for prosjektet er å utvikle vår forståelse av de politiske dynamikkene i ulike deler av kultursektoren og de følger dette har for ressursfordelingen mellom kulturlivsaktører. Et annet mål er å utvikle forståelser av hvordan disse politiske dynamikkene påvirker mulighetene til å oppnå endringer i kulturpolitikken. Empirisk skal prosjektet nærme seg disse problemstillingene gjennom studier av relasjoner mellom politiske og administrative beslutningstagere og kulturlivsaktører, og studier av politiske prosesser hvor kulturlivsaktørers interesser settes i spill. Prosjektdeltagere vil studere regionreformen i kultursektoren, politiske prosesser knyttet til spørsmål om boklov og e-bøker, trenden med investeringer i kulturhus og politiske prosesser knyttet til private donasjoner til kulturlivet. Ph.d.-prosjektet skal være et empirisk prosjekt som knytter an til det overordnede tema for POLYCUL. Ph.d.-stipendiaten vil inngå i et team av seniorforskere og en annen stipendiat for å nå de overordnede målene for prosjektet.

Søkere må utarbeide en prosjektskisse som er relevant for prosjektets overordnede mål. Den som blir ansatt i stillingen, vil inngå i forskerteamet knyttet til prosjektet og forskergruppen Informasjon og samfunn (INFOSAM) ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.

Normert stipendiatperiode er tre år uten undervisningsforpliktelser.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant samfunnsvitenskapelig fagområde
 • evne til å kunne kommunisere flytende på et av de skandinaviske språkene, både skriftlig og muntlig, med meget god forståelse av norsk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • gode samarbeidsevner

Det er en fordel at du har:

 • faglig engasjement
 • god kjennskap til kultursektor og kulturpolitikk
 • relevant forskningserfaring/arbeidserfaring

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og stipendiatstillingens faglige profil. Av skissen skal det fremgå at det er sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og må inkludere følgende elementer:

 • forskningsspørsmål, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • fremdriftsplan

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Håkon Larsen, e-post: hakon.larsen@oslomet.no tlf: 67 23 72 26
 • instituttleder Tor Arne Dahl, e-post: tor-arne.dahl@oslomet.no, tlf: 67 23 83 07

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 (tilsvarende kr. 479 600 per år).

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål (alle sider)
 • prosjektskisse
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg
 • en liste over egne publikasjoner (hvis relevant)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte mette.sandberg@oslomet.no.

Søknadsfrist:   2020-09-26

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 479 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/07149
Publisert 28.08.2020
Søknadsfrist 26.09.2020

Tillbaka till lediga jobb