Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for produktdesign

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskning og utvikling (FoU) innen tekniske fag, kunstfag og designfag. Fakultetet har om lag 3 000 studenter og 280 ansatte og ligger på Kjeller Campus i Viken og Pilestredet Campus i Oslo sentrum.

Institutt for produktdesign (PD) tilbyr bachelor- og masterstudier i produktdesign og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen dette fagfeltet. Instituttet har rundt 35 ansatte og 160 studenter.

Institutt for produktdesign har for tiden én forskningsgruppe, men den åpne stillingen krever samarbeid med ulike grupper innen IT og helse. Stillingen har en varighet på tre år.

Den som ansettes, vil jobbe på prosjektet “Service Design Innovation through Inclusive Health and Care Technologies”, som finansieres av Fakultet for teknologi, kunst og design. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med ulike aktører fra næringsliv, helsetjenesten og forskningsgrupper innen helse og produktdesign ved OsloMet.

Prosjektet ser på bruken av smartteknologi i utviklingen av innovative helsetjenester. Kandidaten vil være del av et team som bidrar til å utvikle nettverk mellom akademia, næringsliv og helsesektoren. Vedkommende vil delta i utviklingen av tjenester og produsere ny kunnskap om metodologi og teoretiske perspektiver knyttet til bruken av smartteknologi i helsesektoren.

Det forventes at kandidaten utvikler nye ideer innenfor tjenestedesign som baserer seg på innføring av teknologi ved å:

 • utvikle metodologiske tilnærminger til tverrfaglig forskning
 • forbedre interaksjonen mellom menneske og teknologi innenfor smart helse i teori og praksis
 • forbedre medvirkningsbaserte prosesser i tjenestedesignprosjekter
 • se innovasjon i et tjenestedesign- eller brukerperspektiv
 • bruke smartteknologi i utviklingen av tjenestekomponenter
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utviklingen av Institutt for produktdesign spesielt og OsloMet generelt
 • delta i utviklingen av større nye forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer på OsloMet og i fagmiljøet for øvrig

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • forskning på ny helseteknologi basert på smart helse
 • utføre feltarbeid på helseinstitusjoner og i designbyråer
 • formidle resultater og utbytter av prosjektet via egnede kanaler
 • bidra til å sikre at administrative krav blir oppfylt, og til å bygge nettverk som prosjektpartner

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen design, tjenestedesign, ingeniørfag eller teknologisk innovasjon, med erfaring fra et eller flere av følgende områder:
  • brukerbasert utvikling av teknologiske løsninger.
  • innovasjon i helsetjenesten
  • tjenestedesign
  • menneske-maskin interaksjon
  • “mixed methods”, designfaglig forskning og deltakende design
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Generelle kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • kjennskap til helsevesenet
 • søkerens emneprofil i forhold til prosjektets fokusområde

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gjennomføringsevne
 • evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ, planlegge, dimensjonere og styre eget arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (med navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • kopier av vitnemål
 • dine fem siste publikasjoner i fulltekst
 • en plan på inntil tre sider (inkl. referanseliste) med beskrivelse av hvordan du vil gjennomføre postdoktorprosjektet
 • kopi eller sammendrag av din doktorgradsavhandling
 • andre relevante dokumenter

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Det forventes at søkere som inviteres inn til intervju, fremviser originaler. OsloMet gjennomfører dokumentsjekk for å sikre at alle kandidater får en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i utviklingen av nye studietilbud
 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et dynamisk fagmiljø og et unikt akademisk fellesskap
 • mulighet til å delta i utviklingen av et ungt, ambisiøst universitet preget av entreprenørskap
 • faglig utvikling som del av en gruppe engasjerte kollegaer
 • faglig utvikling i et profesjonelt forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidssted sentralt i Oslo med sitt brede kulturtilbud

Praktisk informasjon om å flytte til Oslo og bo i Norge

Andre opplysninger

For mer informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis Nenad Pavel, pnenad@oslomet.no

Stillingen lønnes i samsvar med Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 Postdoktor, lønnstrinn 60–74, som utgjør 543 500–702 100 kr/år.


OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen, som forplikter institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/10003
Kontakt
 • Nenad Pavel,, pnenad@oslomet.no
Publisert 13.10.2021
Søknadsfrist 31.01.2022

Tilbake til ledige stillinger