Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for FoU

OsloMet – storbyuniversitetet er det tredje største universitetet i Noreg, med nesten 22 000 studentar og over 2500 tilsette. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forsking og utdanning med høg relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du bidra til at doktorgradskandidatar får god hjelp gjennom heile ph.d.-løpet?

I samband med at ein av våre tilsette skal ut i svangerskapspermisjon, har vi ei ledig vikariatstilling som førstekonsulent/rådgjevar i forskingsadministrasjonen ved Fakultet for helsevitskap. Vikariatet er ledig frå 01.02.2024 og går over eitt år.

Fakultet for helsevitskap har per i dag to doktorgradsprogram; i åtferdsanalyse og helsevitskap. Vi har i overkant av 150 aktive ph.d.-kandidatar og om lag 20 disputasar i året. Den som blir tilsett vil bidra til oppfølging av ph.d.-kandidatane gjennom løpet, med eit spesielt fokus på perioden frå innlevering av avhandling til gjennomført disputas. Du vil samarbeide tett med dei andre ph.d.-rådgjevarane på fakultetet.Den aktuelle stillinga er knytt til fakultetet sin seksjon for forsking og utvikling (FoU) som består av totalt åtte personar.

I tillegg til tett samarbeid med ph.d.-rådgjevarane, vil stillinga også innebere samarbeid med prodekan, dei faglege leiarane for ph.d.-programma, forskarar/forskingsgrupper på fakultetet, stipendiatar og tilsette i ulike administrative støttetenester. Den nærmaste overordna for stillinga vil vere seksjonssjef for FoU.

Arbeidsoppgåvene dine vil i hovudsak vere

 • praktisk hjelp i samband med innlevering av avhandling og disputas
 • oppgåver knytte til oppfølging av ph.d.-kandidatane gjennom heile stipendiatperioden, inkludert praktisk gjennomføring av midtvegsevalueringar.
 • registrere/oppdatere informasjon i Felles Studentsystem (FS) og arkivsystemet Public 360
 • andre forskingsadministrative oppgåver

Seksjonen varetar ei rekkje oppgåver innan forskingsadministrasjon, inkludert søknadsarbeid, prosjektoppfølging, personvern i forsking og Cristin-arbeid. Andre oppgåver innanfor ansvarsområdet til seksjonen kan bli lagde til stillinga, avhengig av erfaring, interesse og kompetanse.

Vi søkjer deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning
 • gode munnlege og skriftlege formidlingsevner på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse
 • erfaring frå studieadministrativt arbeid eller anna relevant saksbehandlingserfaring.

For tilsetjing i stilling som førstekonsulent er det krav om universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For tilsetjing i stilling som rådgjevar er det krav om universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid. Svært god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Det er ein fordel at du har

 • erfaring frå forskingsadministrativt arbeid
 • erfaring med ph.d.-administrasjon
 • erfaring med bruk av digitale system som Felles Studentsystem (FS) og P360.

Vi ønskjer deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • arbeider nøyaktig og strukturert
 • har evne til å handtere og organisere mange oppgåver samstundes
 • er positiv og bidrar til eit godt arbeidsmiljø og -fellesskap.

Det er viktig for OsloMet å gjenspegle befolkninga i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomne. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å tilretteleggje arbeidsplassen om du har behov for det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkomen til å søkje hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spanande jobb på Noregs tredje største og mest urbane universitet
 • eit inspirerande og hyggeleg arbeidsmiljø
 • ei sjølvstendig og utfordrande stilling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
 • moglegheit for heimekontor inntil to dagar i veka.

Stillinga blir løna i samsvar med hovudtariffavtalane i staten og lønspolitikken til OsloMet i stillingskode 1408 førstekonsulent med lønstrinn 45–54, det vil seie kroner 466.600 – 532.200 per år eller 1434 rådgjevar med lønstrinn 55-66, det vil seie kroner 540.500 – 646.000 per år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare løn.

Søknadsprosess

Vi behandlar berre søknader sende inn via det elektroniske rekrutteringssystemet vårt og alle dokument må lastast opp for at vi skal behandle søknaden din. Innan søknadsfristen må du saman med søknaden laste opp følgjande dokument:

 • søknadsbrev
 • CV, attestar og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referansar med kontaktinformasjon

Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk, og omsetijngar må vere autoriserte. Vi vil be om at du viser fram originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokument, slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar

Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Mona Kolstø Otnæss, tlf. 67 23 61 67/ 40 86 18 46 mona-kolsto.otnass@oslomet.no
 • Rådgjevar HR Sana Jafri, sajaf6419@oslomet.no

Søknadsfrist 11. desember, 2023.

Ref. 23/07893

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Lønn førstekonsulent kroner 466.600 – 532.200 per år eller 1434 rådgjevar kroner 540.500 – 646.000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07893
Kontakt
 • Mona Kolstø Otnæss, 40861846
Publisert 20.11.2023
Søknadsfrist 11.12.2023
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger