Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillinga

Har du lyst til å leie ein eining med dyktige og engasjerte forbruksforskarar? Vi er på jakt etter ein fagperson som ønsker å vidareutvikle og leie våre dedikerte og ambisiøse forskarar innan berekraftig tekstil og matforbruk som vil bidra til ein positiv samfunnsutvikling gjennom sine medarbeidarar.

Forskingsgruppa Berekraftig tekstil- og matforbruk består av 14 medarbeidarar med spisskompetanse innan forbruk av tekstil og mat og korleis marknaden, politikken og verdikjeden kan utviklast til det beste for forbrukar og samfunn på berekraftig vis. Eininga er ein av tre forskingsgrupper, som i tillegg til administrasjonen, utgjer SIFO.

Det meste av SIFOs forsking skjer på tvers av dei ulike forskingsgruppene i SIFO, men også innad i Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) og med eksterne forskarar i innland og utland. SIFO består av forbruksforskarar med bakgrunn frå ulike samfunnsvitskaplege disiplinar og humaniora. Fleire har også tverrfaglig bakgrunn t.d. frå ingeniørfag. Mesteparten av forskinga vår er finansiert gjennom konkurranse om oppdrag og bidragsprosjekt, mellom anna frå Forskingsrådet, departement og EU.

Vi er opptatt av å publisere og formidle forskinga vår for å gjere den tilgjengeleg for fagfeller, undervisning og politikkutforming. Vi plikter å utøve samfunnsmedverknad, kva som inneber at forskinga skal vere relevant for omverda.

Som forskingsleiar for Berekraftig tekstil- og matforbruk blir du ein del av eit fagleg sterkt og hyggelig arbeidsmiljø. Du vil bli ein del av SIFOs leiargruppe og får moglegheit til å prege utviklinga av forbruksforskinga i Norge.

Du må ha solid samfunnsvitskapleg forskingskompetanse, gode leiareigenskapar og evner til å skape eit godt miljø. Du blir ein del av eit leiarteam som er opptatt av å skape forutsigbarheit og sikre tillit og gjensidig støtte, samt å forankre avgjerder. Leiargruppa består av to andre forskingsleiarar, administrativ leiar og FoU-ressurs samt instituttdirektør. Du vil rapportere direkte til instituttdirektør Jorge B. Jensen.

Les meir om Forbruksforskningsinstituttet SIFO: Om SIFO (https://www.oslomet.no/om/sifo)

Les meir om eining for Berekraftig tekstil- og matforbruk på SIFO: Berekraftig tekstil- og matforbruk - OsloMetForbrukarpolitikk og -økonomi - OsloMet (https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/berekraftig-tekstil-og-matforbruk)

Dine arbeidsoppgåver og ansvarsområde vil vere å

 • leie utviklinga av eininga sine overordna faglege mål innanfor instituttet sine strategiar og rammevilkår
 • igangsetje og legge til rette for søknadsarbeid og prosjektinnhenting
 • ha personal- og budsjettansvar
 • vidareutvikle forskingssamarbeid mellom eininga og miljø i og utanfor SIFO og OsloMet
 • bidra til strategisk leiing av instituttet, herunder fungere som bindeledd mellom forskingsgruppa og resten av leiinga
 • drive med eigen forsking i 20 % av full stilling

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • doktorgrad innanfor relevant fagområde
 • god kjennskap til oppdragsmarknaden og verkemiddelapparatet
 • erfaring med prosjektleiing og eller leiing av forskingsgrupper
 • interesse for forbruksforsking
 • ambisjonar om å bidra til å påverke samfunnet med vitskaplege verkemiddel
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk eller eit skandinavisk språk og engelsk

Det er ein fordel om du også har:

 • erfaring frå forsking på eitt eller fleire av SIFO sine kjerneområde
 • erfaring med vitskapleg publisering og formidling
 • kjennskap til oppdragsmarknaden og ulike forskingsfinansiørar
 • god økonomiforståing og erfaring med budsjettarbeid

Personlege eigenskapar:

Vi ser etter ein leiar som opptrer ryddig og er open. Som leiar med personalansvar og ansvar for faggruppa sin faglege utvikling, vil personleg eigna bli tillagt vekt. Personleg eigna byggjer på skjønnsmessige vurderingar basert på individuelle intervju og samtalar med referansar.

I denne stillinga vil mellom anna faglege ambisjonar, strategiske evner, evnen til å motivere medarbeidarar til prosjektinnhenting og elles gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bli vektlagt.

Generelle kriterier for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling framgår av Forskrift om tilsetjing og opprykk i undervisnings- og forskarstillingar.

Det er viktig for OsloMet å spegle befolkninga i vår region. Vi arbeidar aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgåver ved Noregs tredje største universitet
 • moglegheiter til fagleg utvikling i eit spennande fag- og forskingsmiljø
 • tilgang til leiar-kurs, inkludert også påfyllingskurs
 • eit inkluderande og godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse

Andre opplysningar

 • Stillinga lønnes i henhald til Hovudtariffavtalane i staten og OsloMet sin lønnspolitikk som forskingssjef med stillingskode 1111, tilsvarande kroner 796 600 – 919 200 per år. Frå lønna trekkes 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • Stillinga er på åremål for fire år, med moglegheit for forlenging
 • Åremålsstillinga som forskingsleiar inneber 80 % leiartid og 20 % forskingstid
 • OsloMet vil vere avtalepart i arbeidskontrakten og dermed også den formelle arbeidsgivaren
 • Etter endt åremål vil stillingsinnhaldet endrast til forskar med 100 % forskingstid, i stillingskode 1109 forskar II.

Søknadsprosess

Søknader vil bli behandla via OsloMet sitt rekrutteringssystem. Innan søknadsfristen må du saman med søknaden laste opp følgjande dokument:

 • Søknadsbrev der du beskriv deg sjølv i henhald til krava og ønska i utlysingsteksten
 • CV og alle sider av vitnemål og evt. attestar
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitskaplege arbeid, og ei oversikt over desse, inkl. ph.d.-avhandling.

Vi behandlar berre søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument må lastast opp for at søknaden din skal behandlast. Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte og du må rekne med å vise fram originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokument. Ufullstendige søknader vil ikkje bli vurderte.

Kontaktopplysningar

Ønskjer du nærare informasjon om stillinga kan du kontakte: Institutt-direktør Jorge B. Jensen, mobiltelefon: 930 84 578 (epost: jorge.jensen@oslomet.no) eller Seniorrådgjevar HR Tanja Blickfeldt Jørgensen, mobiltelefon 950 69 344 (epost: tanjablickfeldt.jorgensen@oslomet.no)Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn kroner 796 600 – 919 200 brutto per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/21978
Kontakt
 • Jorge Jensen, 93084578
Publisert 08.07.2024
Søknadsfrist 31.07.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger