Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig en toårig stilling som postdoktor, på et filosofisk prosjekt om lærernes kunnskapsbase.

Postdoktoren vil arbeide på prosjektet "Renewed perspectives on research use in Education (REPOSE)", finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet starter opp høsten 2020. Det er et tverrfaglig prosjekt som vil ta i bruk en rekke ulike metoder for å studere ulike aspekter ved bruk av forskning i utdanningssektoren og bidra til nye forståelser. Postdoktoren vil arbeide på prosjektets arbeidspakke 2 (WP2) som har tittelen "Philosophical foundations of teachers’ professional knowledge and agency". Denne arbeidspakken, som ledes av Steinar Bøyum ved Senter for Profesjonsstudier, vil bidra til en teoretisk klargjøring av det filosofiske grunnlaget for læreres profesjonskunnskap og handlingsrom, for bedre å forstå i hvilken grad dette kan og bør være informert av forskning. Følgende forskningsspørsmål søkes besvart: Hva er implikasjonene av nyere epistemologiske utviklingstrekk for profesjoners kunnskapsgrunnlag og handlingsrom, spesielt med hensyn til forskningsbasert kunnskap?

Du må lage et prosjekt for postdoktorperioden som skal samsvare med dette. Hele prosjektskissen fås ved å henvende deg til WP-leder Steinar Bøyum, e-post: steinbo@oslomet.no

Postdoktoren vil inngå i forskningsgruppene Studies of the teacher profession, teacher education and education policy (TEPEE) og Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK) ved Senter for profesjonsstudier.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. Du kan lese mer om senteret her

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (postdoktorprosjektet)
• delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet ved senteret
• aktivt bidra til utvikling av senteret og OsloMet som helhet
• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig

Kvalifikasjonskrav:

• Doktorgrad i filosofi eller filosofisk orientert doktorgrad innen andre relevante fag. Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått godkjenning til disputas
• en relevant prosjektskisse som bygger på, og bidrar til, REPOSE-prosjektet
• kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter
• publiserte artikler i velrennomerte tidsskrifter
• gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

• at prosjektskissen holder høy kvalitet og bidrar til REPOSE-prosjektet
• kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
• søknadsbrevets beskrivelse av relevansen av søkers kvalifikasjoner for REPOSE-prosjektet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

• en ryddig og pålitelig arbeidsform
• gode kollegiale samarbeidsevner
• intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
• en sterk interesse for forskning

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering
Søknadene vil først gjennomgås og rangeres av en seleksjonskomité. Utvalgte søknader vil tas videre til vurdering i en sakkyndig komité. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles på intervju

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• prosjektskisse med framdriftsplan (2-3 sider inkl. problemstillinger, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
• Søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for REPOSE-prosjektet
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt runamy@oslomet.no


Vi tilbyr:
• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• deltakelse i aktive forskningsgrupper
• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
• et kreativt og inspirerende fagmiljø
• kontakt med mangfoldig studentgruppe
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Post doktor 1352 Lønnstrinn 60-74, dvs. kr 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Professor Steinar Bøyum, tlf ‭55 58 25 51‬‬, steinbo@oslomet.no‬‬‬‬‬‬
• Fungerende senterleder, professor Silje Fekjær, tlf. 67 23 50 88, Silje@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse August 2020
Lønn 532 300 - 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/00331
Kontakt
  • Steinar Bøyum, ‭55 58 25 51
  • Silje Bringsrud Fekjær, 67 23 50 88
Publisert 25.02.2020
Søknadsfrist 31.03.2020

Tilbake til ledige stillinger