Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, etter- og videreutdanninger og har betydelig oppdragsvirksomhet. Vi har ca 1700 studenter og over 70 ansatte, og er lokalisert på Kjeller, Lillestrøm.

Vil du være med å videreutvikle den norske fag- og yrkesopplæringen? 

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) - OsloMet er det ledig en 100 % fast stilling som professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap med ansettelse 01.04.24.  

Instituttet har fem forskergrupper som du kan lese mer om på instituttets hjemmeside: 

 • Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring  
 • Livslang læring  
 • Samarbeid skole – arbeidsliv 
 • Teknologi i arbeid og læring 
 • Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfolds perspektiv  

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig 
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet 
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger 
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis  
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet 
 • ha kontakt med yrkesfeltet 
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid  
 • utføre faglig-administrative oppgaver 

 

Kvalifikasjonskrav 

 • professor/dosent-kompetanse i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap  
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk  
 • erfaring med faglig ledelse  
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk  

For dosentstillinger: 

Søkeren må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.   

For professor stillinger:  

 • relevant doktorgrad 

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 

Det vil bli lagt vekt på 

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. For søkere til professor stilling blir vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene lagt stor vekt på 
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå 
 • pedagogiske evner 
 • forskningsmetodisk bredde 
 • kjennskap til og /eller erfaring fra det norske systemet innen fag og yrkesopplæringen 
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering 
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering 
 • god digital kompetanse 

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger 
 • være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid  
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og har stor arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet 
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø  
 • tilhørighet til det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge 
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, lønnstrinn 75-84 (NOK fra 759 100,- til 966 300,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsprosess 

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål  
 • fullstendig publikasjonsliste  
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt 
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon 

For professor: 

dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument 

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk.  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 •  Studieleder Ina A. P. Issa, +47 67 23 83 30 / +47 99 10 06 79, inaissa@oslomet.no  
 •  Instituttleder Anna Hagen Tønder, +47 67 23 75 95 / +47 99 69 86 44, annahagen.tonder@oslomet.no   

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5. 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.04.24
Lønn Ltr. 75 til 84, kr 759 100,- til kr 966 300,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/00838
Kontakt
 • Ina A. P. Issa, 4767238330
 • Anna Hagen Tønder, 4767237595
Publisert 25.08.2023
Søknadsfrist 23.10.2023

Tilbake til ledige stillinger