Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Stipendiatstilling innen fagområdet profesjonsrettet tegnspråkkompetanse (lærerutdanning i norsk tegnspråk)
 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet fagmiljøet for tegnspråk og tolking ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST). Les mer om fakultetet her.

Om profesjonsrettet tegnspråkkompetanse som fagområde

Doktorgradsprosjektets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for studier av tegnspråklig profesjonspraksis. Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder. Vi ønsker søkere som kan utvikle og gjennomføre et forskningsprosjekt innen følgende profesjonsområde:

Tegnspråklig profesjonskompetanse i norsk skole og barnehage

I Norge er norsk tegnspråk et fag i skolen, og siden 1997 har tegnspråklige elever hatt lovfestet rett til opplæring i og på norsk tegnspråk (oppll. §2.6). Det finnes lite forskning som undersøker tegnspråkopplæring og tegnspråkdidaktisk praksis. Det meste av tegnspråklig pedagogisk praksis og undervisningsmateriale har i hovedsak vært basert på praktiske erfaringer, uformell veiledning og tilgjengelig undervisningsmateriale, heller enn å være fundert i forskningsbasert kunnskap og formell opplæring av lærere i faget norsk tegnspråk. OsloMet har gjennom den strategiske satsningen, Tegnspråkløftet, bygget opp et utdanningstilbud med fordypningsmulighet i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i 3., 4. og 5. studieår av grunnskolelærerutdanningen. Dermed er det stort behov for forskningsbasert kunnskap om tegnspråkdidaktikk og tegnspråklig pedagogisk praksis. Videre har OsloMet inngått universitetsskole-partnerskap med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede for å sikre god praksisopplæring og campusundervisning, samt for å samarbeide om forskning rundt tegnspråkopplæring. Vi søker derfor kandidater som ønsker å utvikle gode prosjekter som kan kobles på dette arbeidet. Utlysningen er også åpen for søkere som utvikler gode prosjekter knyttet til tegnspråklige elevers opplæring fra barnehage til videregående skole og/eller deres lærere med tegnspråklig profesjonskompetanse.

Stipendiaten vil primært være knyttet til forskergruppen Tolking, språk og kommunikasjon, under Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (Les mer om IST her). Forskergruppas faglige visjon er å bidra til ny innsikt om profesjonell kommunikasjon i samfunn preget av språklig mangfold. Det er også mulig å søke tilknytning til andre forskergrupper under Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU). Les mer om GFU og forskergruppene her.

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2022.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet et skandinavisk språk eller på engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på stipendiatstillingen for å få utfyllende informasjon om tematisk innretning og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 14.12.2021 kl. 14.00-15.30 via Zoom. Påmelding via denne lenka: påmeldingsskjema, påmeldingsfrist er 11.12.2021

Kvalifikasjoner og vilkår 

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen språkvitenskap, utdanningsvitenskap, lærerutdanning, eller annen pedagogisk utdanning på tilsvarende nivå, mer informasjon knyttet til opptakskrav på Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må kunne norsk tegnspråk, eller et annet tegnspråk på et nivå tilsvarende B2/C1 iht det europeiske rammeverket for språk (CEFR)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:  

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder, Hilde Arntsen, hiarnt@oslomet.no
 • Førsteamanuensis, Johan Hjulstad, johjul@oslomet.no, +47 92 47 88 99

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200,- kr.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «søk stillingen» i utlysningen.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Epost: hbakkeli@oslomet.no

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.09.2022
Lønn 491 200,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11770
Kontakt
 • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 24.11.2021
Søknadsfrist 13.01.2022
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb