Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to 100 % faste og en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i nordisk/norskdidaktikk med ansettelse fra 01.08.22. Midlertidig stilling har varighet på ett år. Det kan være aktuelt med tidligere ansettelse. 

Norskseksjonen leder og administrerer den nasjonale lærerspesialistutdanningen i norsk, etter – og videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet samt fagfordypninger og masterutdanning i norskdidaktikk for arbeid i grunnskolen i tillegg til å være tungt inne i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7 og 5.-10. trinn. 

De som blir ansatt, må samlet fylle behovet for faglig bredde i seksjonen. Det er en fordel med kompetanse i: 

 • begynneropplæring 
 • norsk som andrespråk og språkdidaktikk generelt
 • litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og kanonlitteratur
 • lese- og skrivevansker

Les mer om fakultetet, instituttet og forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:  

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud (etter- og videreutdanning)
 • følge opp studenter i praksis og ha kontakt med skoler og skoleeiere
 • lede og gjennomføre skolebaserte kompetansehevingstiltak gjennom desentraliserte kompetansehevingsprogrammer og universitetsskoler
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-tid gjelder i utgangspunktet bare de faste stillingene). Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. 
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav: 

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk. Kravet om doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk kan fravikes dersom søkeren har doktorgrad innfor et skolerelevant fagfelt, for eksempel lingvistikk eller litteraturvitenskap, og søkeren ellers dokumenterer relevant innsikt og erfaring fra skole og/eller lærerutdanningsfeltet. Kompetansen til søkerne må vurderes helhetlig.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i nordisk/norskdidaktikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen nordisk/norskdidaktikk eller innenfor et skolerelevant fagfelt jf. beskrivelse over.
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Dersom det ikke melder seg nok kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det til fast stilling være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5 (2).  


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
  Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering 
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner 
 • kjennskap til og/eller erfaring fra skolefaget norsk
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • kjennskap til og/eller erfaring med arbeid innenfor begynneropplæring, norsk som andrespråk og språkdidaktikk generelt, litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og kanonlitteratur, lese- og skrivevansker.
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på nynorsk og bokmål, samt engelsk.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess: 

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr:

- interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
- deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
- muligheter til faglig utvikling
- tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
- låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
- gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Andre opplysninger: 

For nærmere informasjon om stillingene kan følgende kontaktes: 
Studieleder Janne Herseth, jaher@oslomet.no 
Seksjonsleder Anne Kristine Øgreid, annekr@oslomet.no 
Seksjonsleder Trine Gedde-Dahl, trinegd@oslomet.no 

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. 

Søk elektronisk på stilling. 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.22
Lønn Førstestilling fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- , og universitetslektor fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år.
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11603
Kontakt
 • Janne Herseth, e-post: jaher@oslomet.no
 • Anne Kristine Øgreid, e-post: annekr@oslomet.no
 • Trine Gedde-Dahl, e-post: trinegd@oslomet.no
Publisert 23.11.2021
Søknadsfrist 14.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb