Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i musikk med ansettelse 01.08.22.  

I dag består seksjonen av fire ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger med ulike faglige tilnærminger, som er involvert i flere forskningsprosjekter og er opptatt av å sikre praktisk, teoretisk og metodisk dybde og bredde hos kommende musikklærere. Seksjonen er også en viktig bidragsyter til musikalsk- og kulturelt samvær for instituttet.   

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her: Oslomet.no/om/LUI

Arbeidsoppgaver:  

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud (etter- og videreutdanningstilbud)
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid 
  - Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. 
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver 


Kvalifikasjonskrav: 

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i musikk eller tilsvarende.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i musikkpedagogikk eller musikkvitenskap og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen musikkfaget.
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk. 
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5 (2). Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. Søkere med publikasjoner av høy kvalitet og som vil kunne søke om førstelektorkompetanse innen tre år, kan også være slike kandidater.  


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen -
  Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering 
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner 
 • erfaring fra og/eller god kjennskap til musikkundervisning i grunnskolen 
 • god kompetanse innen pop/rock/jazz- sjangeren
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy i musikk
 • erfaring fra og/eller kjennskap til utviklingsarbeid i grunnskolen, f.eks DeKomp (desentralisert kompetanseutvikling), universitetsskolesamarbeid
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk - 
  Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess: 

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr: 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø 
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 


Andre opplysninger: 

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes: 
Studieleder Mali Norvalls, e-post: malnor@oslomet.no 
Seksjonsleder Bendik Fredriksen, e-post: bendikf@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. 

Søk elektronisk på stillingen. 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn F. stilling fra kr 532 300,- til 691 400,-, u.lektor fra kr 456 400,- til 594 400,-.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11495
Kontakt
 • Mali Norvalls, e-post: malnor@oslomet.no
 • Bendik Fredriksen, e-post: bendikf@oslomet.no
Publisert 08.11.2021
Søknadsfrist 29.11.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb