Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en fireårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet ‘Trust among refugees – the impact of welfare state institutions’. Stillingen omfatter 25% pliktarbeid på hovedprosjektet.

Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk .

Prosjektet er komparativt Norge-Danmark, og baseres på både kvantitative og kvalitative data. Den som ansettes vil knyttes til den delen av prosjektet der barnevernstjenesten og NAV/introduksjonsprogrammet studeres, med et særlig blikk på hvordan interaksjon mellom flyktninger og bakkebyråkrater former tillit til institusjoner, herunder betydningen av språkbarrierer og (skjevheter i) tilgang til informasjon.

I hovedprosjektet skal det innhentes data i form av kvalitative intervjuer med bakkebyråkrater og brukere med innvandrerbakgrunn og ved observasjon av møter mellom brukere og byråkrater i førstelinjetjenesten, en survey i tre runder blant nyankomne flyktninger i Norge og Danmark, samt kobling av survey og registerdata på individnivå i begge de to landene.

Søkere bes spesifisere hvilken, evt. hvilke, av disse datakildene som skal benyttes i avhandlingen, og hvilken rolle de selv tenker seg i datainnsamlingen.

 
Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha:

 • utdanning innen sosialfag eller annet samfunnsvitenskapelig fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng)
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste
   

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en fireårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 491 200 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse våren 2022
Lønn 491 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11253
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 67238150
Publisert 05.11.2021
Søknadsfrist 02.01.2022
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb