Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Stipendiat i yrkesdidaktikk

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet fagfelt/forskningsområde yrkesdidaktikk ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Les mer om fakultetet/instituttet nettsiden: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) - OsloMet

Søknader for ph.d.-prosjekter som kan bidra til utvikling av kunnskap innenfor feltet som dekkes av forskningsprosjektet «Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag- og yrkesopplæring (HELDAL)», er velkomne.

Digitale dokumentasjons- og læringssystemer har fått stor utbredelse i fag- og yrkesopplæringen de siste årene, men læringsprosesser og tilrettelegging for læring på tvers av læringsarenaer har kommet i bakgrunnen. I fagopplæringen er det også mange aktører involvert i tillegg til elevene og lærlingene: medelever/lærlinger, lærere, instruktører, faglige ledere, opplæringskontor, skoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner som skoleeiere.

Arbeidsområde

De overordnede målsetningene med HELDAL-prosjektet er å rette søkelyset mot variasjon i læringsformer mellom fag og på ulike arenaer og å etablere en ny metodisk plattform for bruk av digitale dokumentasjons- og læringssystemer. Prosjektets delmål er a) å utvikle nye læringsarenaer som understøtter lærlingers fagkompetanse, basisferdigheter og evne til å lære å lære, b) at lærere og instruktører bruker systemene som grunnlag for endring av opplæringsstrategier, og c) at nye dokumentasjonssystemer bidrar til økt samarbeid og samordning mellom alle aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Innovasjonene i prosjektet tar utgangspunkt i noen sentrale utfordringer med bruk av digitale dokumentasjonssystemer i fag- og yrkesopplæringen:
1) Når bedriftsopplæring inngår som en del av skoleopplæringen (yrkesfaglig fordypning)
2) Overgangen fra å være elev i skole til å være lærling i bedrift (helhet og sammenheng i det fireårige løpet)
3) Dokumentasjon som favner mer enn ren fagkunnskap (implementering av Fagfornyelsen med utvidet kompetansebegrep, selvregulert og dyp læring, kjerneelementer i fagene, tverrfaglige temaer mm)
4) Det siste årets utvikling og utprøving av stadig mer digital undervisning

Prosjektet gjennomføres som et innovasjonsarbeid med forskermedvirkning i Rogaland, samt Vestfold og Telemark fylkeskommuner. OsloMet – Storbyuniversitetet har prosjektledelsen og vil levere designkriterier for innovasjonene samt bidra med kopling til internasjonale prototyper og diskurser. Videre vil forskerne studere effekter av innovasjonene samt understøtte oppskalering og institusjonalisering av en ny metodisk plattform.

En mer effektiv oppfølging av elever og lærlinger i et tettere samarbeid på tvers av arenaer vil være del av en bærekraftig utvikling der behovet for å reise mellom steder minskes – og læringsprosessene blir mer effektive.

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.01.2022.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 23.06.2021 kl. 13.00-15.00, digitalt via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 16.06.2021.


Kvalifikasjoner og vilkår

• Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå, mer info om opptak til doktorgradsprogrammet
• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
• Søkere må ha kunnskap om det norske systemet for fag- og yrkesopplæring.
• Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
• Den som ansettes, må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
• prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
• prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
• vedlagte vitenskapelige arbeider
• andre relevante publikasjoner
• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
• erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
• kunnskap om digitale læringsarenaer
• personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

• motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
• personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
• evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
• evne til å jobbe strukturert
• stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
• tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
• deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
• en arbeidsplass i utvikling
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger

Sakkyndig utvalg

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
• hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.
Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.no

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Ina Aurelia Pfeifer Issa, +4767238330 (studieleder)
• Førsteamanuensis Birger Brevik, +47 92658833 (prosjektleder)

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 482 200,-kr per år.

Søk elektronisk på stillingen via denne utlysningen.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2022
Lønn 482 200,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 21/04950
Kontakt
  • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 02.06.2021
Søknadsfrist 15.08.2021

Tillbaka till lediga jobb