Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig inntil to 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i idrettsvitenskap med fokus på natur, helse og bevegelse, med ansettelse 01.01.2022.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og har en sentral beliggenhet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Stillingen er knyttet til seksjonen for fysisk fostring, som samarbeider tett med fagseksjonen for naturfag på bachelorutdanningen for barnehagelærere, blant annet i forbindelse med kunnskapsområdet “Natur, helse og bevegelse”. Aktuell temaovergripende kompetanse er fagdidaktikk, natursyn og uteundervisning og utdanning for bærekraft, gjerne også knyttet til bymiljø.

Les mer om fakultetet og instituttet her.
Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
  Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger rettet mot natur, miljø og bevegelse i barnehage og overgang barnehage skole.
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger knyttet til satsingsområdene bærekraftig utvikling og barn i by
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i idrettsvitenskap med vekt på natur, helse og bevegelse eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i idrettsvitenskap, med vekt på natur, helse og bevegelse eller tilsvarende, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5 (2). Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. Søkere med publikasjoner av høy kvalitet og som vil kunne søke om førstelektorkompetanse innen tre år, kan også være slike kandidater.
 • For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i idrettsvitenskap, med vekt på natur, helse og bevegelse eller tilsvarende.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen idrettsvitenskap, med vekt på natur, helse og bevegelse eller tilsvarende.
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.
  Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
  Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra fagdidaktikk, natursyn og uteundervisning og utdanning for bærekraft, gjerne også knyttet til bymiljø
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: iats@oslomet.no

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

 • Instituttleder Torgeir Alvestad, mobil: +47 415 65 546/e-post:
  Torgeir.Alvestad@oslomet.no
 • Førstelektor Anikke Hagen, mobil: +47 975 65 158/e-post:
  anikke.hagen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 535 200,- til kr. 694 400,- per år), eventuelt i stilling som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51 til 66, med (kr 458 900 til kr. 597 000,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2022
Lønn Kr. 458 900 – kr. 694 400 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03616
Kontakt
 • Torgeir Alvestad, Torgeir.Alvestad@oslomet.no, +47 415 65 546
 • Anikke Hagen, anikke.hagen@oslomet.no, +47 975 65 158
Publisert 01.06.2021
Søknadsfrist 22.06.2021

Tillbaka till lediga jobb