Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi.

Ved Instituttet har vi ledig en midlertidig stilling som forsker innen Maskinlæring og tekstutvinning. Stillingen har en varighet på 2 år.

Stillingen er knyttet til REFSA, et EØS-finansiert prosjekt om Maskinlæring-baserte systemer for automatisering av systematisk forskningslitteratursøk for Mattilsynet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere, inkludert Det tekniske universitet i Warszawa, Folkehelseinstituttet og OsloMet – storbyuniversitetet.

Prosjektet tar for seg utvikling av verktøy basert på kunstig intelligens. Verktøyene skal redusere tids- og ressursbruk innen systematisk litteraturgjennomgang.

De viktigste oppgavene er å utvikle et kunstig intelligens-basert verktøy som baserer seg på siteringsnettverk for integrert litteratursøk og litteraturvurdering ved bruk av Open Source og proprietære programvare.

Målene er å

 • integrere kriteriene som brukes i verktøyet, for eksempel nøkkelord og inklusjons- og eksklusjonskriterier.
 • utvikle et gjennomsøkingsverktøy for å trekke ut et siteringsnettverk fra en forskningsdatabase basert på manuelt identifiserte “seed” artikler.
 • utvikle grafteoretiske-baserte rangeringsmetrikker for å identifisere relevant litteratur basert på siteringsnettverk.
 • anvende dype graf nevrale nettverk på siteringsnettverk kombinert med dyp læring metoder for tekst analyse og rangering av kilder.
 • teste aktiv læring for litteratur søk og «screening».
 • utvikle et verktøy for å generere et bibliotek med relevant litteratur.
 • foreløpig evaluere av verktøyets sensitivitet og spesifisitet
 • revidere av verktøyet for å løse problemene identifisert i den foreløpige evalueringen om nødvendig 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • kartlegge eksisterende verktøy for automatisering av systematisk litteratursøk
 • gjennomføre eksperimenter ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens
 • formidle prosjektets resultater i relevante kanaler
 • gjennomføre administrative oppgaver knyttet til rolle som prosjektpartner 

Kvalifikasjonskrav

 • PhD-grad (for forsker II), eller Mastergrad (for forsker III) i datavitenskap, informatikk eller ingeniørrelaterte fag med erfaring i ett eller flere av følgende temaer:
  • maskinlæring/dyp læring
  • Dype graf nevrale nettverk
  • Dyp forsterket læring
  • Aktiv læring
  • Linkanalyse og «ranking»
  • Ord «embedding» teknikker, Word2vec og BERT
  • statistikk / anvendt matematikk
  • tekstutvinning/språkteknologi
  • kunstig intelligens
 • evne til å gjennomføre selvstendig forskning
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Vi vi legge vekt på

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlige egenskaper som er relevante for et godt arbeidsmiljø
 • faglige profil sammenlignet med fagfeltet til prosjektet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål
 • de fem mest relevante publiserte vitenskapelige artikler i fulltekst
 • en kopi, eller et sammendrag, av doktorgradsavhandlingen
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 forsker lønnstrinn 60-74, dvs kroner 535 200– 694 400 pr. år, eller i stillingskode 1108 forsker lønnstrinn 51-66, dvs kroner 458 900 – 597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

Ref: 21/03220
Søknadsfrist: 16.04.2021

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 458 900 - 694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03220
Kontakt
 • Anis Yazidi, 67238595
Publisert 25.03.2021
Søknadsfrist 16.04.2021

Tillbaka till lediga jobb