Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen et av våre kjerneområder klesforbruk. Som stipendiat vil du bli del av forskergruppen Teknologi og bærekraft og fylle en ph.d.-stilling i vårt nye forskningsprosjekt Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Stillingen har 4 års varighet hvor 75% arbeid er i doktorgraden på Wasted Textiles og 25% er pliktarbeid i prosjekter på SIFO. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et ph.d.-program ved OsloMet (hvilket program skal fremgå av søknaden).

 

Les mer om instituttet her
Oversikt over ph.d.-programmene finner du her

Arbeidsområde

Wasted Textiles er et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av plast i form av syntetiske tekstiler og redusere mengden som kommer på avveie. Stipendiaten skal samle inn materiale gjennom intervjuer og registreringer i privathusholdninger. Tekstiler som går ut av bruk skal blir kartlagt og analysert. Klær er den største gruppen tekstiler, men også hygieneprodukter, leker, sportsutstyr, emballasje med mer inngår. Hensikten med prosjektet er å forstå bedre hvorfor tekstilene ble anskaffet, hvorfor de er syntetiske, hvordan de er brukt og hva forbrukere gjør med dem når de ikke lenger brukes. Dette inkluderer kvantifiseringer og grunnleggende tekniske studier av tekstilenes biografi og deres fiberinnhold. Målet er å se hva som kan erstattes av ikke-fossile materialer, hva som kan reduseres, samt hva som kan forhindre at klærne havner i restavfallet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og blir ledet av Forsker I, Ingun Grimstad Klepp v/SIFO i nært samarbeid med aktører innen hele verdikjeden (design, produksjon og avfall) for tekstiler i Norge.

Kvalifikasjoner og vilkår

Krav til søker: 

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med minimumskarakteren B på masteroppgaven.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk.
 • God kunnskap om og erfaring med kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

Vilkår:

 • Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Det er en fordel med:

 • Kunnskaper om tekstiler og klær
 • Kjennskap til produksjon, bruk og avhending av tekstiler og klær
 • Erfaring med miljørettet forbruksforskning
 • Erfaringer med feltarbeid/intervjuer
 • Grunnleggende kunnskap innenfor statistiske analyser
 • Erfaring med populærvitenskapelig formidling og vitenskapelig publisering
 • Erfaring med samarbeid på tvers av bransjer og eller mellom forskning og næringsliv

Ønskede egenskaper

 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • fleksibel, løsningsorientert og tilpasningsdyktig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • arbeid i et ledende team innen tekstil- og miljøforsking, med gode rutiner for samarbeid og høy produktivitet
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningsleder Torvald Tangeland (torval@oslomet.no, telefon 98655822)

For nærmere informasjon om forskningsprosjekt Wasted Textiles, kontakt:

 • Forsker I Ingun Grimstad Klepp (ingunk@oslomet.no, telefon 99097402)

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innsending av søknad og prosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenning må vedlegges.
 • Hovedoppgave/masteroppgave
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert (maks 3 arbeider)

 

Etter en gjennomgang av innsendte søknader og dokumenter vil de av søkerne som blir vurdert som kvalifiserte bli bedt om å skrive en prosjektskisse. Skissen for ph.d.-prosjektet må ta utgangspunkt i føringene som ligger for ph.d.-en i prosjektbeskrivelsen for Wasted Textiles. De aktuelle søkerne vil få tre uker på dette arbeidet. Prosjektskissen må skrives på engelsk og være på maks 5 sider ekskludert referanseliste.

Ved en endelig vurdering av kvalifiserte søkere, vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, metodekunnskap og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Det vil også bli lagt vekt på innsendt skisse for ph.d.-prosjektet. 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. De vil få oversendt:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • ph.d.-skisse (maks 5 sider ekskludert referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider som søkeren skal bli vurdert av sakkyndig utvalg (maks 3 arbeider)Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Kr 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01684
Kontakt
 • Torvald Tangeland, 98655822
 • Ingun Klepp, 99097402
Publisert 08.02.2021
Søknadsfrist 28.02.2021

Tillbaka till lediga jobb