Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis/førstelektor i karriereveiledning

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier er det ledig 1-2, 100 %, faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i karriereveiledning med ansettelse så snart som
mulig og senest innen 01.08.2021. Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner
lærere til yrkesfag i videregående skole og trafikklærere. Vi har et bredt utvalg
av etter- og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhet og et
kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg har instituttet en mastergrad i
yrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgrad i utdanningsvitenskap ved
fakultetet.

Kompetanse i karriereveiledning er sterkt etterspurt som etter- og
videreutdanning og vi ønsker nå å rekruttere til vårt team med 1 til 2 faste
stillinger innenfor karriereveiledning. Vi har studier i karriereveiledning,
sosialpedagogisk rådgivning, utdanningsvalg, profesjonsrettet veiledning og
veiledning av nyutdannede lærere og praksisveiledere.

Les mer om fakultetet og instituttet her.
Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

• undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud
• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid
står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er
innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
• ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og
søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
• oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere
• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i relevant fagområde (karriereveiledning, pedagogikk, veiledning eller tilsvarende).
• For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i relevant fagområde (karriereveiledning, pedagogikk, veiledning eller tilsvarende) og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
• Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse (førsteamanuensis/førstelektor) innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater.
• For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen innenfor relevant fagområde (karriereveiledning, pedagogikk, veiledning eller tilsvarende).
• Kvalifiserte søkere må ha noe av sin utdanning innen karriereveiledning.
• Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) på engelsk som dekker dette kravet, sammen med Universitetet i Oslo.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• kjennskap til og /eller utdanning/ erfaring fra karriereveiledning
• undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
• pedagogiske evner
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
• potensial for prosjektakkvisisjon
• god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:
• søknadsbrev
• CV
• attester og alle sider av vitnemål
• fullstendig publikasjonsliste
• inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
• to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komitè. Før oversendelse av søknadspapirene til den sakkyndige komiteen vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
• tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

  • Instituttleder Inger Lise Holen, mobil 41768899/iholen@oslomet.no
  • Studieleder Siv-Heidi Ruud, mobil 99235640/Siv-Heid@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 535 200-694 400,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen "søk stillingen».

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2021
Lønn NOK 535 200-694 400,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 21/00484
Kontakt
  • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 27.01.2021
Søknadsfrist 01.03.2021

Tillbaka till lediga jobb