Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), utlyser en åpen stipendiatstilling innen profesjonskvalifisering av sykepleiere som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. Stipendiaten vil være tilknyttet fagmiljøet innen migrasjon, utdanning og helse. Normert stipendiatperiode er på fire år, hvor 25% av stillingen er undervisnings- og veiledningsaktiviteter i utdanningen. Oppstart er ønskelig i juni 2021 og vil bli avtalt nærmere med søker.

Instituttet tilbyr et ettårig heltidsstudium for personer med flukt- eller arbeidsinnvandrerbakgrunn og som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. Målgruppen for utdanningen er personer som har fått avslag på sin søknad om norsk autorisasjon fra Helsedirektoratet og har fått vedtak om å gjennomføre kompletterende utdanning for sykepleiere, som en del av et kvalifiseringstiltak for å kunne få norsk autorisasjon.

Stipendiatstillingen er tilknyttet den kompletterende deltidsutdanningen som etableres fra august 2021 som en desentralisert, samlingsbasert og hovedsakelig digitalisert utdanning. Du finner mer informasjon om den ordinære kompletterende utdanningen (SKOMP) her


Fakultetet har to Ph.D.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til Ph.D. -programmet i helsevitenskap.

 

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen skal bidra til å utforske utviklingen av det desentraliserte SKOMP studietilbudet for å møte skiftende behov i samfunnet, og tilbud som tar hensyn til kravet om fleksible utdanningstilbud som er tilgjengelige utenfor campus. Dette innebærer å legge til rette for et relevant utdanningstilbud innenfor det ordinære utdanningssystemet, å kvalifisere voksne til arbeidslivet samt å oppdatere og anvende relevant kompetanse for yrkesaktive.

De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet på utvikling og anvendelse av profesjonskompetanse blant høyt utdannende personer med innvandrerbakgrunn. Dette har blant annet ført til etablering av kompletterende utdanninger ved OsloMet som har vært gjennomført siden 2017. Med bakgrunn i stor etterspørsel, spesielt innen helsetjenester, utvikler OsloMet nå også en ny desentralisert, kompletterende utdanning for sykepleiere fra land utenfor EU og EØS. Hensikten er å etablere en utdanning der målgruppen bor, og dermed også ivareta en utvikling av arbeidskompetanse i Distrikts-Norge.

Dette er en åpen stilling innen utdanningskvalitet og helsetjenester, og vi søker en høyt motivert og innovativ kandidat som kan foreslå sitt eget forskningsprosjekt innen feltet.
Prosjektet skal bidra til utvikling og forbedring av forskningsfeltet utdanning, migrasjon og helse.

Fokus for det utlyste Ph.D.-prosjektet skal være knyttet til den desentraliserte, kompletterende utdanningen og dens målgruppe, og må ha et kvalitativt design.

Forslag på aktuelle forskningstemaer for prosjektet:

 • Å systematisk undersøke hvilken forskning som er gjennomført knyttet til kompletterende utdanninger innenfor sykepleie i ulike EU/EØS land
 • Å undersøke om studenters sykepleiekompetanse (kunnskaper og ferdigheter) styrkes via den desentraliserte, kompletterende utdanningen
 • Å utforske hvordan utdanningstilbudet påvirker student-identitet, samt holdninger og verdier knyttet til norsk helsetjeneste
 • Å undersøke om digital teknologi i undervisning og læring i utdanningstilbudet støtter studentenes lærings- og utdanningsprosess
 • Å undersøke om utdanningstilbudet er relevant for at sykepleiere i særlig grad kan ivareta innbyggernes behov innenfor eldreomsorg og rus/psykiatri

Kravene til prosjektbeskrivelsen er beskrevet nedenfor.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helse- eller samfunnsvitenskapelige fag, inkludert pedagogikk
 • relevant erfaring innen helsetjenesten og/eller helsefag
 • erfaring med kvalitativ metode
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

 

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på Ph.D.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her (Opptak til ph.d.-program HV - Tilsatt - minside (oslomet.no)). I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • relevansen av prosjektbeskrivelsen for de aktuelle forskningstemaene
 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, inkludert originalitet og potensial
 • prosjektets gjennomførbarhet innenfor den avsatte tidsperioden

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • bachelorgrad i sykepleie
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og deltakelse i forskningsprosjekter
 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høyskole- eller universitetsnivå
 • kjennskap til fagfeltet flerkulturell utdanning og migrasjon
 • erfaring med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

 

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og evne til å overholde tidsfrister. Som person er du nyskapende og kreativ og samtidig klarer å følge regler og forskrifter. Du må også kunne samarbeide godt med veileder, andre stipendiater og forskerne i fagmiljøet både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig at du har gode formidlingsevner for å presentere resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr deg

 •  mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54 – som tilsvarer kr. 482 200.

 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev hvor det framgår begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • CV og kopier av vitnemål og attester
 • en liste over egne eventuelle publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave og inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider, Times New roman 12-point font. Litteraturliste skal være på 9-point font.). Prosjektbeskrivelsen skal vise at prosjektet vil føre til en doktorgrad i løpet av fire år med 25% undervisningsplikt. Prosjektbeskrivelsen kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk, og skal være basert på en revidert versjon av forskningsrådets mal. Kontakt Line Nortvedt eller Sofie Rabo Carlsen for å få tilsendt malen.
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

 

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Line Nortvedt, epost: lino@oslomet.no, tlf: 67236563 / 97789719
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, soca@oslomet.no
 • for spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 28.02.21
Ref: 21/00832

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse juni 2021
Lønn Kr. 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/00832
Kontakt
 • Line Nortvedt, 67236563 / 97789719
Publisert 18.03.2021
Søknadsfrist 06.04.2021

Tillbaka till lediga jobb