Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Stipendiatstilling rettet mot barns og unges hverdagsliv i et tverrprofesjonelt perspektiv

 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsmiljøet Barneliv og profesjonsutøvelse (CHILDLIFE) ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Les mer om fakultetet/instituttet her.

Barneliv og profesjonsutøvelse (CHILDLIFE) er et av fakultetets fremragende fagmiljøer og har medlemmer fra ulike fakultet på OsloMet. Fagmiljøet har i flere år drevet forskning og utviklet utdanningstilbud om barn og unges oppvekst, læring og deltakelse i en velferdsstatskontekst. Barnehagelærere og grunnskolelærere står i en særstilling blant dem som har arbeid med barn/unge som sin primære oppgave. Men barnehagelærere og grunnskolelærere er også forpliktet til samarbeid med andre institusjoner og profesjonsutøvere, f.eks. innen barnevern, NAV og helsetjenester (jfr. Lov om barnehager §§ 19-22 og Opplæringsloven § 15). CHILDLIFEs forskning handler blant annet om hvordan samfunnsendringer som økte utdannings- og kvalifiseringskrav på barnefeltet påvirker, og påvirkes av, barn og familiers hverdagsliv.

Les mer om fagmiljøet her.

Arbeidsområde

Vi søker originale empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet. I denne utlysningen er vi konkret ute etter prosjekter som bidrar til utviklingen av kunnskap om kompetanse benyttet i arbeid med barns oppvekst og utdanning. Kompetanse på masternivå etterspørres i ulike profesjoner som arbeider direkte eller indirekte med barn og unge. Et mulig prosjekt kan derfor være å undersøke hvordan barnehagelærere med mastergrad anvender sin kunnskap, og hvordan den så kommer barnehagen til gode. Et annet mulig prosjekt kan være å undersøke betydningen av tverrprofesjonell kompetanse. En tredje mulighet kan være studier av barnehagelæreres samarbeid med andre profesjoner og/eller av hvordan barnehagelærernes kompetanse kan ha innvirkning på et slikt arbeid.

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter denne malen. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på digitalt prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 16.12.2020 kl. 15-16.30 på Zoom. Påmelding via denne lenka: https://nettskjema.no/a/174724, påmeldingsfrist er 14.12.2020
Påmeldte deltagere får tilsendt lenke til Zoom på e-post i forkant av seminaret.


Kvalifikasjoner og vilkår


• Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå, mer informasjon her. Søkere med utenlandsk utdanning må levere vitnemål på engelsk og utdanningen må være dokumentert godkjent av NOKUT.
• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
• Gode kommunikasjonsferdigheter i et skandinavisk språk, slik at stipendiaten er i stand til å utføre datainnsamling i norskspråklige kontekster.
• Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper.
• Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:


• prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
• prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
• prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
• kjennskap til barnehagelærerutdanning og til virksomheten i barnehager
• vedlagte vitenskapelige arbeider
• andre relevante publikasjoner
• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
• erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
• personlige egenskaper


Ønskede egenskaper:


• motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
• personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
• evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
• evne til å jobbe strukturert
• stor arbeidskapasitet


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.


Vi tilbyr:


• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
• tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt tverrfaglig forskningsmiljø
• deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
• en arbeidsplass i utvikling
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Studieleder Inger Marie Lindboe, 954 75 435
• Leder av CHILDLIFE, Professor Anne Greve, 95 99 09 42


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, NOK 482 200,- per år.


Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».


Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:


• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
• hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner


Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.noAnsettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.09.2021
Lønn 482 200,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09504
Publisert 26.11.2020
Søknadsfrist 28.01.2021

Tillbaka till lediga jobb