Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig en fast stilling i 100 %, som førsteamanuensis/førstelektor i RLE, med ansettelse fra 01.01.2021.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Les mer om fakultetet og instituttet her og les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, og ev. ph.d.-nivå
 • undervise på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
  Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i religions­vitenskap/kristendom, religion, livssyn og etikk.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad religions­vitenskap/kristendom, religion, livssyn og etikk, samt dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 
 • Dersom det ikke melder seg aktuelle søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. 
 • For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i religions­vitenskap/kristendom, religion, livssyn og etikk.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.  Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt. 
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering  
 • potensial for prosjektakvisisjon 
 • religionsvitenskapelig kompetanse med vekt på religiøst mangfold
 • undervisningserfaring i SRLE fra barnehagelærerutdanning
 • undervisningserfaring i globalt kulturelt mangfold
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til eller erfaring fra barnehagefeltet
 • veiledererfaring på ulike nivåer
 • erfaring med faglig-administrativt arbeid
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter. 

Det vil særlig bli lagt vekt på kriteriene religionsvitenskapelig kompetanse, undervisningserfaring, erfaring med fagligadministrativt arbeid og personlig egnethet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess:
Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

 • søknadsbrev 
 • CV 
 • attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste  
 • faglige arbeider og dokumentasjon på pedagogisk erfaring 
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • to referanser med kontaktinformasjon 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.  

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Vi tilbyr deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport


Andre opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:   

 • Instituttleder Torgeir Alvestad, mobil: +47 415 65 546/e-post Torgeir.Alvestad@oslomet.no
 • Studieleder Anja Helene Stidahl, mobil: 45 01 01 92/ e-post: AnjaHelene.Stidahl@oslomet.no
 • Førsteamanuensis Anders Martinsen, mobil: 97 07 55 66/ e-post: andmar@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk. I stilling som førsteamanuensis i kode 1011 / førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, med årslønn fra kr 532 300 – 691 400, eventuelt i stilling som universitetslektor i kode 1009, i lønnstrinn 51 – 66, med årslønn fra kr 456 400 – 594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2021
Lønn Lønnstrinn 51 – 74, med årslønn fra kr 456 400 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/05216
Kontakt
 • Torgeir Alvestad, Torgeir.Alvestad@oslomet.no, +47 415 65 546
 • Anja Helene Stidahl, AnjaHelene.Stidahl@oslomet.no, +47 450 10 192
 • Anders Martinsen, andmar@oslomet.no , +47 970 75 566
Publisert 09.11.2020
Søknadsfrist 23.11.2020

Tillbaka till lediga jobb