Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

 

Ved Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelærer i norsk tegnspråk med ansettelse fra 1.1.2021. Stillingen er delt i 50% fast ansettelse, og 50 % midlertidig ansettelse.

 

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfoldsstudier, tolking, tegnspråk, samt internasjonale utviklingsstudier, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også videreutdanninger innen mangfoldsstudier.  

 

Les mer om fakultetet og instituttet her. 

 

 Arbeidsoppgaver:  

 • undervise primærti praktiske ferdigheter i tegnspråk og tegnspråktolking, samt relevante lingvistiske temaer 
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid. Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Arbeidsoppgavene vil justeres ved ansettelse i stilling som universitetslektor eller høgskolelærer.

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Ansettelse i stillingen forutsetter omfattende kunnskap om, og ferdigheter i, norsk tegnspråk. Døve oppfordres til å søke.
 • Ansettelse i stillingen forutsetter erfaring med undervisning, veiledning og vurdering innen norsk tegnspråk og tolking fra høgskole eller universitet.
 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i norsk tegnspråk og tolkeutdanning eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i norsk tegnspråk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor i norsk tegnspråk kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i norsk tegnspråk.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med kvalifikasjoner som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, kan det bli aktuelt å ansette som høgskolelærer, med krav om kvalifisering i universitetspedagogikk etter nærmere avtale.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.  Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • relevant yrkespraksis fra tegnspråkfeltet
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering 
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • relevant undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner 
 • kjennskap til og/eller erfaring fra undervisning i norsk tegnspråk på universitets- eller høgskolenivå
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. Døve oppfordres til å søke. 

 

Søknadsprosess: 

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

 

Vi tilbyr: 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Andre opplysninger: 

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:   

Assisterende instituttleder Claudia S. Talgo: claudia.talgo@oslomet.no 

Førsteamanuensis Hilde Haualand, e-post: hilde.haualand@oslomet.no 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (kr. 532 300 – 691 400 pr. år.). For kode 1009, universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400 – 594 400. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». 

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

 

 

 

 

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 456 400 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08447
Kontakt
 • Hilde Haualand, hilde.haualand@oslomet.no
 • Claudia S. Talgo, claudia.talgo@oslomet.no
Publisert 03.12.2020
Søknadsfrist 07.12.2020

Tillbaka till lediga jobb