Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger knyttet til prosjektet «Better Provision for Norway’s Children from Early Childhood Education and Care through Primary School [BeProS/GoBaN skole]» som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er forankret på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.01.2021. Les mer om fakultet her.

«Better Provision for Norway’s Children from Early Childhood Education and Care through Primary School [BeProS/GoBaN skole]» er oppfølgingsstudiet etter barnehageprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) hvor formålet er å undersøke hvilken betydning barnehagekvalitet har på barns faglige og sosiale ferdigheter i skolen (www.goban.no). I GoBaN studien deltok 1200 barn som prosjektet nå skal følge videre i skolen. BeProS prosjektet gir forskere mulighet til å knytte informasjon om kvalitet ved barnas barnehager og deres hjemmemiljø sammen med deres skrive-, lese- og regneferdigheter som elever. Prosjektgruppen vil være sammen om å samle inn data fra de aktuelle skolene. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til en av to arbeidspakker i prosjektet: «Barnehagens betydning for elevenes skriving og skriveferdigheter» (arbeidspakke 2) eller «Barnehagens betydning for elevenes regne- og leseferdigheter på 4. og 5 trinnet» (arbeidspakke 3). Malen som skal brukes, finnes her.

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for de ulike arbeidspakkene i forskningsprosjektet. 

Arbeidspakkene er beskrevet nedenfor. Søknader til de to utlyste ph.d.-stillingene, inklusive prosjektbeskrivelser, må knyttes til en av disse to arbeidspakkene: 

Barnehagens betydning for elevenes skriving og skriveferdigheter (arbeidspakke 2)

Skriving er definert som en tverrfaglig ferdighet i grunnskolen og i dagens skole skal elevene skrive i alle fag. Skriving foregår både analogt og digitalt og den er multimodal. Målsettingen med ph.d.-prosjektet knyttet til arbeidspakke 2 er å undersøke utvalgte sider ved elevers skrivekompetanse på 4. og 5. trinn, f.eks. kommunikativ kvalitet, innhold, tekstoppbygging, språkbruk, rettskriving- og tegnsetting, og bruk av skriftmedier, enten analoge eller digitale.  Det er ønskelig at slike kvalitetskriterier ved skriving blir knyttet til kvalitet ved barnehage og hjemmemiljø i ph.d.-prosjektet. Datatilfanget fra skolene vil være analoge og digitale tekster som er skrevet i ulike fag. Det er også mulig å samle inn data selv, gitt at det er begrenset til det overordnede prosjektets eksisterende utvalg av elever.

Kontaktperson: Professor Margareth Sandvik, margares@oslomet.no, 67237509.

Barnehagens innvirkning på barnas regne- og leseferdigheter på 4. og 5 trinnet (arbeidspakke 3)

Målsettingen med stipendiatstillingen innenfor arbeidspakke 3 er å undersøke hvilken betydning hjemmemiljø og kvaliteten på barnehagetilbudet har for videre faglig utvikling i skolen (4. og 5. trinn). Nasjonale og internasjonale studier viser at det blant norske elever er ganske store forskjeller i lese- og regneferdigheter. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som bidrar til utvikling av elevers lese- og regneferdigheter. Internasjonale studier viser at kvalitet ved barnehage kan ha betydning for utvikling av senere skoleferdigheter. I denne studien følger vi et utvalg av barn fra barnehage til og med 5. trinn på barneskolen. Det foreligger allerede informasjon om kvaliteten på barnehagetilbudet, språktest av barna ved 3 og 5 år, samt hvordan barna og deres foreldre oppfattet kvaliteten på barnehagetilbudet i barnehagealder. I løpet av prosjektet vil informasjon om hva som kjennetegner disse barnas lese- og regneferdigheter på 4. og 5. trinn, innhentes. Datatilfanget fra skolene vil være regneferdighetstest, ordkjedetest, kartleggingsprøve og nasjonale prøver i lesing og regning.

Kontaktperson: Ove Edvard Hatlevik, ovedha@oslomet.no, 67237677 og Elin Kirstin Lie Reikerås, elin.reikeraas@uis.no, 51833451.

Les mer om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, og forskergruppen SAMBA eller Begynneropplæring.

Kvalifikasjoner og vilkår:

 • Den som ansettes skal ha fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning, annen pedagogisk fagdidaktisk utdanning, utdanningsvitenskap, eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag, mer informasjon her.
 • Opptak til doktorgradsprogrammet ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.
 • Den som ansettes, må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • For søker på arbeidspakke 2 er det viktig at søker viser at vedkommende behersker et skandinavisk språk.
 • For søker på arbeidspakke 3 er det ønskelig med statistisk kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger:

For ytterligere informasjon om stillingene, kontakt:

 • Professor og prosjektleder, Elisabeth Bjørnestad, 67237419, elbjo@oslomet.no
 • Professor og studieleder, Ingeborg Krange, 67237071, ingeborg.krange@oslomet.no
 • Professor og ph.d.-koordinator, Kristin Walseth, 67237301, kriwa@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr.

OsloMet benytter et elektronisk rekrutteringssystem. For å søke på stillingen, registrerer du din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg:

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Primo 2021
Lønn NOK 479 600,- per år.
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/07645
Publisert 08.09.2020
Søknadsfrist 05.11.2020

Tillbaka till lediga jobb