Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig inntil fire faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, for ansettelse fra 01.08.2020. 

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Oppdragsmengden rettet mot barnehagefeltet øker og instituttet trenger ansatte som kan bidra med dette, i tråd med vår visjon: Ny viten – ny praksis.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo. 

Seksjon for pedagogikk er en stor fagseksjon som betjener en rekke ulike arbeidsoppgaver. I denne utlysningen trenger vi å besette flere stillinger. Til stilling A er det særlig viktig å bidra til å styrke seksjonens forskningsproduksjon og bidra til å skaffe eksternt finansiert forskningsprosjekter. Til stilling B er det særlig viktig for å levere oppdragstjenester knyttet til regional ordning og annen oppdragsvirksomhet til kompetanseutvikling i barnehagesektoren. For begge stillinger må den/de som ansettes påregne arbeidsoppgaver knyttet til både forskning, undervisning og oppdragsvirksomhet.

Stilling A 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • forskning, publisering og formidling av forskningsresultater
 • delta i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter, og søknader om ekstern finansiering, sammen med kolleger i fagmiljøet og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og ev. etter- og videreutdanninger
 • utføre oppdragsvirksomhet i barnehagesektoren
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad (norsk ph.d. eller tilsvarende) i pedagogikk, profesjonskunnskap, barnehagevitenskap eller annet relevant fagområde.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor (f.eks. stipendiater som ennå ikke har levert), med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven §6-5. For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor i pedagogikk kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagekunnskap eller tilsvarende.
 • Søkeren må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publisert vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt størst vekt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledererfaring på høyskole- og universitetsnivå
 • erfaring med og gode resultater fra oppdragsvirksomhet
 • kunnskap, interesse og engasjement for kvalitetsutvikling i barnehagelærerutdanning og i barnehagesektoren
 • kunnskap om eller erfaring fra barnehagesektoren
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

De fire siste punktene for vurdering og rangering vil bli vurdert i forbindelse med prøveforelesning, intervju og referanseinnhenting. 

Stilling B 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • utføre oppdragsvirksomhet rettet mot barnehagesektoren
 • undervise og veilede på bachelor- og masternivåene, og etter- og videreutdanninger
 • ha kontakt og samarbeid med praksisfeltet, i sammenheng med studentenes praksisperioder
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater
 • delta i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter internt, og sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagekunnskap eller tilsvarende, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor (f.eks. ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert), med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven §6-5. For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor i pedagogikk kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagekunnskap eller tilsvarende.
 • Søkeren må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • kunnskap om /erfaring fra barnehagesektoren
 • erfaring med og gode resultater fra oppdragsvirksomhet
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på høyskole- og universitetsnivå
 • publisering av fortrinnsvis nyere forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god digital kompetanse
 • kunnskap om, og interesse og engasjement for kvalitetsutvikling i barnehagelærer-utdanning og barnehagesektoren
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

De fire siste punktene for vurdering og rangering vil bli vurdert i forbindelse med prøveforelesning, intervju og referanseinnhenting. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner ved prøveforelesning i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har det vært perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss. 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et engelsk eller skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ingrid Andvin Tsolakis, iats@oslomet.no 

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med barnehagesektoren og universitetsbarnehager
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som førsteamanuensis i kode 1011 og i stilling som førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år, eventuelt som universitetslektor i lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. 

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder, Unn-Christin Håvie, Unn-Christin.Havie@oslomet.no,
  mobil: +47 469 60 864
 • Professor og seksjonskoordinator, Anne Greve, anne.greve@oslomet.no,
  mobil: +47 959 90 942 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100 %
Sted OSLO
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11841
Kontakt
 • Unn-Christin Håvie, Unn-Christin.Havie@oslomet.no, mobil: +47 469 60 864
 • Anne Greve, anne.greve@oslomet.no, mobil: +47 959 90 942 
Publisert 31.01.2020
Søknadsfrist 08.03.2020

Tillbaka till lediga jobb