Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Stipendiatstillinger innen barnehage, skole, tegnspråk, fagfornyelsen og lærerutdanning 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut inntil fem stipendiatstillinger innenfor ulike felt med relevans for barnehage, skole, tegnspråk og lærerutdanning som knyttes til overordnede prosjekter forankret enten til Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Institutt for barnehagelærerutdanning, eller Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2020. Les mer om fakultetet her

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til ett av de overordnede prosjektene i oversikten nedenfor. Mal som skal brukes, finnes her

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for det overordnede forskningsprosjektet eller utdanningsvitenskapelige feltet nedenfor som er relevant for den prosjektbeskrivelsen som skal utarbeides. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 11. februar 2020 kl.14.00-15.30 i Pilestredet 42, rom Q6031. Påmelding via denne lenka: påmeldingsskjema, påmeldingsfrist er torsdag 6. februar 2020. 

Nedenfor er det beskrevet seks ulike tematiske føringer. Søknader til ph.d.-prosjekter for de fem stillingene må knyttes til en av de tematiske føringene, og husk å merke søknaden din med prosjektets/temaets overskrift: 

 • REACH – tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storby: Barnehagen er en oppvekstarena og et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Forskningsspørsmålene for dette prosjektet skal utformes i forståelse med praksisfeltets behov og relevant kunnskap. Stipendiaten skal utvikle ny kunnskap om forhold som omhandler og påvirker barn/familie/barndom/barnehage i en storbykontekst og utføre sitt feltarbeid i bydel Søndre Nordstrand. Søker må derfor beherske skandinavisk/norsk språk. Kontaktpersoner: Førstelektor og prosjektleder Mette Tollefsrud, e-post: mettet@oslomet.no, telefon 41424200 eller professor Marit Haldar, e-post marit.haldar@oslomet.no, telefon 67238122. Les om Institutt for barnehagelærerutdanning her og REACH.

 

 • Matematikk, læring og lek i barnehagen: Rammeplanen for barnehagen legger vekt på lek – også som arena for læring, men det fins lite forskning om hvordan småbarnsavdelinger konkret arbeider med læring av matematikk. I dette prosjektet undersøker vi hva matematikk kan være på en småbarnsavdeling (1-3 åringer), og hvordan personalet arbeider med dette. Praksisstudenter kan eventuelt være en del av undersøkelsen. Siden datainnsamling/feltarbeid skal gjennomføres i norske barnehager, må søkere beherske skandinavisk/norsk språk. Kontaktperson: studieleder Inger Marie Lindboe tlf. +47 67 23 75 46, ingerlin@oslomet.no. Les om Institutt for barnehagelærerutdanning her.

 

 • Døves kommunikasjonsstrategier i møte med offentlige tjenester: Det er få profesjonsutøvere i offentlig sektor som har den nødvendige kompetansen for å kommunisere med tegnspråklige tjenestemottakere, enten på tegnspråk eller via tolk. I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hvilke kommunikasjonsstrategier døve tar i bruk i møter med tjenesteytere, og hvordan disse strategiene blir møtt. Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap både tjenesteytere og tolker trenger for å imøtekomme tegnspråklige tjenestemottakere på en likeverdig måte. Søkere må kunne norsk tegnspråk. Kontaktperson: førsteamanuensis Hilde Haualand, e-post hilma@oslomet.no, telefon 40233304. Les om Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning her, og forskergruppen Tolking, språk og kommunikasjon.

 

 • Algoritmisk tenking og skolen: En ny læreplan, hvor algoritmisk tenkning har fått betydelig plass, særlig i fagene matematikk og naturfag, implementeres i norske skoler fra høsten 2020. Algoritmisk tenkning kan bl. a. forstås som problemløsing og kritisk tenkning (les mer om algoritmisk tenkning og programmering her). I dette prosjektet ønsker vi å studere hvordan algoritmisk tenkning blir ivaretatt i skolen og i lærerutdanning. Målet med prosjektet er å styrke utdanningsforskning på et felt som er nytt i Norge. Kontaktperson: Førsteamanuensis Louise Mifsud, e-post lomi@oslomet.no, telefon 67237113. Les om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning her, og forskergruppen Digitale læringsarenaer.

 

 • Øvelse som læringsprosess i praktisk og estetiske fag: Vektleggingen av dybdelæring er en viktig del av innføringen av Fagfornyelsen. Mens dybdelæring blir fremstilt som primært teoretiske prosesser og produkter, er både kroppen og den praktiske kunnskapen fraværende i omtalen av dybdelæring. Samtidig står øvelse som en praktisk, skapende og utøvende læreprosess i sentrum for de praktisk og estetiske fagene. Hensikten med dette prosjektet er å etablere et solid teoretisk fundament for øvelse som en læringsprosess og å vise hvordan fremtidige lærere kan bli kvalifisert til å jobbe med elevers øvelse i praktisk og estetiske fag. Kontaktperson: Professor Øyvind Førland Standal, e-post oyfost@oslomet.no, telefon 67237675. Les om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning her, og forskergruppen Kropp, læring og mangfold.

 

 • Kritisk tenkning i barneskolen: Kritisk tenkning i bærekraftig utvikling (UBU) står sentralt i Fagfornyelse. Prosjektet KriT (Kritisk tenkning i barneskolen) har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning for 1.-7. trinn. Hovedfokus i dette prosjektet vil være hvordan lærere kan arbeide med nyheter for å øve kritisk tenkning i en UBU-kontekst. Kontaktperson: Førsteamanuensis Kirsti Marie Jegstad, e-post kimaje@oslomet.no, telefon 67235351. Les om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning her, og forskergruppen FoU på barnetrinnet – med vekt på begynneropplæring.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag, mer informasjon her
 • opptak til doktorgradsprogrammet P.hd. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stillinger som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper 

Ønskede egenskaper

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor og studieleder, Ingeborg Krange, telefon 67237071, e-post ingeborg.krange@oslomet.no
 • Professor og ph.d.-koordinator, Kristin Walseth, telefon 67237301, e-post kriwa@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr. per år. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12682
Publisert 22.01.2020
Søknadsfrist 08.03.2020

Tillbaka till lediga jobb