Centre for the Study of Professions (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig en toårig stilling som postdoktor, på et kvantitativt prosjekt om betydningen av skolemiljø og undervisningspraksis for elevresultater og trivsel.

Postdoktoren vil arbeide på prosjektet "IMaT - Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment" finansiert av Norges forskningsråd. Nærmere bestemt vil postdoktoren arbeide på prosjektets arbeidspakke 1 (WP1) som har tittelen “Mapping the provision of adapted education in Norway and its effects”. Denne arbeidspakken ledes av Håvard Helland og Øyvind N. Wiborg ved SPS. Her vil vi undersøke hvordan variasjon i læringsmiljø og undervisningspraksis mellom norske skoler henger sammen med elevresultater og elevtrivsel. Vi vil besvare spørsmål som:

 • Hvordan blir tilpasset opplæring oppfattet og praktisert i norske skoler?
 • Hvilken betydning har denne praksisen for elevenes resultater, motivasjon og trivsel?
 • Hvordan varierer skolelederne og lærernes oppfatning og praktisering av tilpasset opplæring med skolens elevsammensetning (etter sosial bakgrunn, landbakgrunn osv.)?
 • Hva er den langsiktige effekten (på utdanning og arbeidsmarkedsutfall) av enkeltelevers forserte undervisning (å følge undervisning og ta eksamen på høyere trinn)?

Vi undersøker disse spørsmålene gjennom en spørreskjemaundersøkelse til norske skoleledere som kartlegger deres holdninger til, planlegging og praktisering av tilpasset opplæring. Disse dataene vil så bli koblet til tilgjengelige data på skolenivå (som f. eks. antall elever, ulike budsjettposter, samlemål på elevtilfredshet og motivasjon fra https://skoleporten.udir.no/) og til registerdata på individnivå (fra Statistisk sentralbyrå) om læringsutbytte (resultater på eksamener og nasjonale tester i matematikk) og studentegenskaper (som kjønn, etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn etc.). Disse dataene vil gjøre det mulig for oss å identifisere ulike dimensjoner av læringsmiljøet på skolene, og å undersøke hvordan ulike strategier og læringsmiljødimensjoner korrelerer med studenters trivsel og motivasjon på skolenivå. Dataene vil også muliggjøre beregning av effekter av ulike strategier og læringsmiljødimensjoner på ulike utfall for ulike elevgrupper (høyt og lavt presterende, høy og lav sosial klassebakgrunn, majoritet og minoritetselever, gutter og jenter osv.). På 30 skoler vil vi også samle inn spørreskjemadata fra elever og lærere om deres vurderinger av læringsmiljø og holdninger til tilpasset opplæring.

Vi vil også analysere registerdata, for å undersøke de som forserer enkeltfag (dvs. å følge læreplanen i et fag fra ett eller flere trinn over der eleven går, f.eks. å følger opplæringen i et fag i videregående opplæring når eleven går på ungdomstrinnet). Data som identifiserer disse elevene kan kobles til individkarakteristika (som kjønn, opprinnelsesland, bosted og foreldrenes yrke, inntekt og utdanning) og karakterer, og vi vil både undersøke hvilke elever dette gjelder, og hvordan det å forsere enkeltfag korrelerer med karakterer, fremtidig utdanning og arbeidsmarkedsposisjon.

Du må lage et prosjekt for postdoktorperioden som skal samsvare med dette. En beskrivelse av hele IMaT-prosjektet ligger på nettet, men du kan også be om å få hele prosjektskissen ved å henvende deg til WP-leder Håvard Helland.

Postdoktoren vil inngå i forskningsgruppa «Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere» ved Senteret.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (postdoktorprosjektet)
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet ved senteret
 • aktivt bidra til utvikling av senteret og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad i relevant fag/disiplin. Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått godkjenning til disputas.
 • en relevant prosjektskisse som bygger på, og bidrar til, IMaT-prosjektet
 • kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.
 • publisert empirisk forskning basert på analyser av kvantitative data i velrennomerte tidsskrifter
 • erfaring med store datasett som f.eks. registerdata.
 • beherske relevante kvantitative forskningsmetoder.
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

 • at prosjektskissen holder høy kvalitet og bidrar til IMaT-prosjektet
 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
 • kvantitativ metodekompetanse
 • søknadsbrevets beskrivelse av relevansen av søkers kvalifikasjoner for IMaT-prosjektet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen: 

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • en sterk interesse for forskning

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering:
Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider inkl. problemstillinger, valg av metoder, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for IMaT-prosjektet
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler o.l.
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
  gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 postdoktor. Lønn kroner 524.200-682.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger:
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 31. mai 2019

Ref:                 18/12154

 OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12154
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67235326
 • Håvard Helland, 67235358
Publisert 30.04.2019
Søknadsfrist 31.05.2019

Tillbaka till lediga jobb