Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltet

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en femårig åremålstilling som klinisk stipendiat med utgangspunkt i barneverntjenesten. Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60% av stillingen knyttes til arbeid med eget PhD-prosjekt og 40% knyttes til praksisfelt og utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter. Stipendiatstillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Stipendiaten vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og Utviklingssenter for Kommunehelsetjenesten i Akershus (40 % praksisutvikling og tverrprofesjonelt arbeid). I forskningsdelen av stillingen vil stipendiaten knyttes til en forskergruppe på SAM. I tillegg vil stipendiaten i sin praksisdel så vel som via forskningsfokus bidra inn i INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth)

Behovsidentifisert forskning

Ditt ph.d. prosjekt skal ha barneverntjenesten som utgangspunkt for undersøkelser av tverrprofesjonelt samarbeid om barn, unge og familier. Utforsking av tverrprofesjonelt samarbeid mellom barn og unge – relevante tjenester (helse- og velferdstjenester, barnehage og skole), involvering av profesjonsstudenter i tjenestenes samarbeid samt formidling av kunnskap og ferdigheter knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge kan inngå i stipendiatprosjektet. Prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden må skissere hvordan et samarbeid med praksis (profesjonsutøvere, barn, unge og deres foresatte) skal bidra til videre spesifisering av prosjektet.  

Dette er en brobyggerstilling der forskning og praksis skal knyttes tettere sammen. Det aktuelle forskningsprosjektet må forankres i praksis, det vil si ta utgangspunkt i problemstillinger som praktikere og involverte barn, unge og foreldre anser som relevante. Prosjektets design må være deltakerinvolverende (profesjonsutøvere, barn/unge, foresatte), f.eks. basert på ulike former for aksjonsforskning, praksisforskning, forskende partnerskap, James Lind Alliance – metodikk o.a. 

Den kliniske stipendiaten skal sammen med ni andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på fakultetene for samfunnsvitenskap og helsevitenskap med mulighet for å samles i Brobyggerskolen som er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus (se for eksempel http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/).

Arbeidsoppgaver i forskningsdelen av stillingen (60%) vil være:

 • Å arbeide med ditt ph.d -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • Å ta ph.d programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • Å delta i Brobyggerskolen
 • å delta aktivt i en forskningsgruppe ved Institutt for sosialfag
 • Å være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved praksissted

Dine arbeidsoppgaver i 40% praksisdelen av stillingen vil innebære:

 • Utvikling av nye modeller for tverrprofesjonell praksis med barn og unge i barnevernet i nært samarbeid med aktuelle praksisfelt og klinisk stipendiat fra Helsevitenskap
 • Bistå i undervisning og veiledning av universitetets studenter i praksis med barn og unge i barnevernet
 • Bidra inn i INTERACT i samarbeid med stipendiat fra helsestasjon/skolehelsetjeneste 

Du vil samarbeide med stipendiat på Fakultet for helsevitenskap om utforsking av tverrprofesjonelt samarbeid i kommunene.

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • sosialfaglig utdanning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og på engelsk

gode analytiske ferdigheter

 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement 

Det er en fordel at du har: 

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester
 • erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Hovedveileder må være ansatt ved Institutt for sosialfag
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. En komparativ tilnærming kan være en fordel.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider eller 3000 ord og skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metode
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • datamateriale, innsamling av data, analyse
 • hvordan samarbeid med praksisfeltet skal bidra til videre spesifisering av prosjektet plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved en relevant utenlandske universitet referanseliste 

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på grunnleggende kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, vitnemål og eventuelle attester
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknad uten de ovenfornevnte vedlegg vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 Nærmere opplysninger:

 • Instituttleder Nicole Hennum, tlf: 938 91 096
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 449400.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til  HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11626
Publisert 29.03.2019
Søknadsfrist 28.04.2019

Tillbaka till lediga jobb