Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere, utvikle god forskning og bli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere, utvikle god forskning og
bli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

I forbindelse med at flere av våre dyktige ansatte går av med pensjon, kombinert med behovet for å styrke og bygge opp fagområdet sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser, lyser vi ut 3-4 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingene har sin hovedarbeidsplass i Pilestredet. Arbeid på tvers av OsloMet sine campuser må påregnes. Stillingene er primært heltidsstillinger, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk). Stillingene er ledige fra 5. august 2024. 

Vi søker spesielt deg som har kompetanse innenfor fagområdet sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte helseutfordringer med klar interesse for utdanning og et ønske om å utvikle dette fagfeltet. Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å være med å bygge opp og forske på fagfeltet sammen med dyktige kollegaer. 

Instituttet har fokus på høy utdanningskvalitet og har et bredt forskningsmiljø. Les mer om
våre forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede primært på bachelornivå, men også bidra på aktuelle masterprogrammer og veilede PhD-kandidater (gjelder førsteamanuensis) i tråd med gjeldende behov
 • bidra til å utvikle og styrke sykepleierutdanningen og instituttets øvrige utdanninger
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet 
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • veilede og undervise studenter i praksis og på simuleringsenhet
 • bidra til godt samarbeid med praksisfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Andre oppgaver innenfor Instituttets utdanninger må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som førsteamanuensis kreves

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Til stilling som førstelektor kreves 

 • embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innen sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Øvrige krav 

 • bachelorutdanning i sykepleie med norsk/europeisk autorisasjon
 • videreutdanning/masterutdanning i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk 

Vi oppfordrer søkere som er i ferd med å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid eller som jobber mot å søke opprykk til førstelektor om å søke om de oppfyller resterende krav. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå kan det vurderes å ansette i fast stilling som universitetslektor. For stilling som universitetslektor kreves det mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende samt øvrige krav som listet ovenfor. I tillegg kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil vi legge vekt på 

 • nyere klinisk erfaring som sykepleier til mennesker med komplekse og sammensatte helseplager
 • erfaring med undervisning og veiledning på universitet/høgskolenivå
 • pedagogiske evner
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • god digital kompetanse 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner forbindelse med intervju.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

I denne stillingen er det krav til at du er selvstendig, samtidig som det er viktig at du er en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig at du har evne til å være fleksibel og løsningsorientert da feltet og utdanningen er i en stadig endring og utvikling. Vi ser etter deg som har engasjement for faget, er initiativrik og som ønsker å legge til rette for best mulig læring for studentene. Det vil tidvis være hektiske perioder og det er derfor nødvendig at du har god arbeidskapasitet og håndterer stress på en god måte.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • FOU-tid, mentorordninger og gode administrative støttefunksjoner for å kunne bygge en forskerkarriere
 • deltakelse i en eller flere relevante forskningsgrupper
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med en spennende og mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 67-75, kroner 657 300 – 759 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem. Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant. De vitenskapelige arbeidene må lenkes til eller legges ved søknaden.
 • gjerne kontaktinformasjon til 2 referanser
 • for førsteamanuensis: dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument. Se retningslinjer her
 • for førstelektor: dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • studieleder Kari Jonsbu Hjerpaasen (Pilestredet), telefon: 67 23 65 46/905 29 709
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Emma Simensen, e-post: emma.simensen@oslomet.no 

Søknadsfrist: 28. november 2023 
Ref: 23/07551

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 5. august 2024
Lønn Kr. 657 300 - 759 100 per år.
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07551
Kontakt
 • Kari Jonsbu Hjerpaasen, 90529709
 • Emma Sofie Simensen, 67235199
Publisert 01.11.2023
Søknadsfrist 28.11.2023

Tilbake til ledige stillinger