Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialfag knyttet til et prosjekt som skal undersøke samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og Sosialpolitikk.

Forskningsområde 

Stillingens ph.d.-prosjekt skal utformes innenfor tema «Samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg». Barn under offentlig omsorg har ofte begrenset samvær med sine biologiske foreldre. Det er behov for mer kunnskap om hvilke vurderinger som blir gjort og hvilke konsekvenser ulike beslutninger får for barn, foreldre og fosterforeldre. 

Følgende tema / problemstillinger kan være relevante:

 • beslutninger knyttet til samvær
 • betydning av samvær med foreldre og søsken
 • betydning og konsekvenser av samvær gjennom sosiale medier
 • det «treleddede foreldreskapet»- samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjeneste
 • barn, foreldre og fosterforeldres opplevelse av samvær
 • forståelser av hva samvær skal være, hva innebærer rollen som forelder

Prosjektet vil være tilknyttet en prosjektgruppe ved instituttet.  Prosjektgruppen har innhentet kvalitative data stipendiaten kan velge å benytte seg av. De foreliggende data er blant annet opptak av drøftingsmøter i barneverntjenesten knyttet til samvær mellom foreldre, søsken og barn under offentlig omsorg. Det er også mulig å basere prosjektet på egeninnsamlede data. Søker skal selv velge retning og problemstilling for phd-prosjektet. 

Stipendiaten som tilsettes vil få tilbud om å delta i en av Instituttets faggrupper. 

Prosjektskisse

Søkere oppfordres til å tenke selvstendig og kreativt omkring forskningsspørsmål, teoretisk innramming og metode. For mer informasjon om prosjektskissen se nedenfor. For mer informasjon om hovedprosjektet kan prosjektleder kontaktes. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • relevant utdanning på hovedfags – eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) med gode karakterer, fortrinnsvis innen sosialt arbeid eller barnevern. Annen relevant samfunnsvitenskapelig utdanning vil også bli vurdert. Søker må ha B eller bedre på hovedfags-/ masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på hele hovedfags-/ mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Det kan gis nærmere opplysninger om dette ved henvendelse.
 • Gode dokumenterte kvalifikasjoner innenfor valgt metode
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.

Det er en fordel at du har:

 • Relevant erfaring fra sosialt arbeid og/ eller barnevern
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement

Vilkår:

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk er vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tilsettelse
 • Stipendiaten vil få veileder i prosjektgruppen

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

 • Problemstilling(er), teoretisk(e) forankringer og metodisk tilnærming
 • Beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag i feltet
 • Plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som planlegges
 • Eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • Referanseliste

Vurdering av søknaden

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. I vurderingen av søkere vil det ble lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakter, faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaring og evt. tidligere publikasjoner) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som viser sannsynligheten til at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester, vitnemål
 • Prosjektbeskrivelse skrevet på norsk, skandinavisk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • Hovedfags- eller masteroppgave
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Liste over eventuelle publikasjoner eller presentasjoner ved nasjonale og internasjonale konferanser eller seminarer

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt over vil ikke bli vurdert. Vitnemål, attester og publikasjoner må være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at du som kandidat kan få en reell og rettferdig konkurranse.

Dersom vi få mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

 • Muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • Deltagelse i et aktivt PhD-program og hyggelig stipendiatmiljø
 • Deltagelse i prosjektgruppe og en av instituttets faggrupper
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Prosjektleder førsteamanuensis Hilde Anette Aamodt, e-post: haamo@oslomet.no
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, professor Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/48196620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høsten 2023/våren 2024
Lønn 532 200.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06005
Kontakt
 • Hilde Anette Aamodt, 67238017
 • Amy Østertun Geirdal, 48196620
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 09.10.2023

Tilbake til ledige stillinger