Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen galenisk farmasi.

OsloMet søker deg som ønsker å være med i utviklingen av det farmasifaglige miljøet på OsloMet, både innen undervisning og forskning. Farmasi etablerte et nytt masterprogram i 2022, og er derfor inne i en spennende utvikling for både ansatte og studenter. Med både bachelor- og masterstudenter, samt flere ph.d.-kandidater, søker vi deg som kan lede og initiere forskningsbasert undervisning og veiledning innen farmasi.

OsloMet har en strategisk satsning på helse og teknologi. Denne satsningen, Intelligent Helse, skal bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom ved hjelp av teknologi. Intelligent Helse er en mulig arena for å samarbeide på tvers av fagdisipliner, og med privat og offentlig sektor for å sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert. Vi søker deg som kan bidra til å styrke vår forskning innen farmasi og det er fordelaktig om du kan vise til mulig tilknytning til eksisterende forskningsprosjekter. Den overordnete tittelen på forskningsområdet vårt innen galenisk farmasi er «nanomedisin». To pågående prosjekter omhandler utvikling av nanopartikulære formuleringer mot henholdsvis tørre øyne og biofilm-resistente infeksjoner.

Les mer om forskningsgruppene Sykdom og miljøpåvirkning og Legemidler og pasientsikkerhet.

Les mer om Farmasi Bachelorprogram
Les mer om Farmasi Masterprogram

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil i hovedsak være å

 • være faglig ansvarlig, planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle undervisning i emne/-r på bachelor- og/eller masternivå innen fagområdet galenisk farmasi
 • gjennomføre og samarbeide om forsknings- og utviklingsarbeid relevant for Instituttet
 • følge opp og veilede bachelor-, master- og ph.d.-kandidater
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både internt og eksternt
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende i farmasi
 • doktorgrad innen galenisk farmasi
 • erfaring med planlegging, utvikling og gjennomføring av undervisning
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid, og erfaring med innhentning av forskningsmidler
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av ulike undervisnings- og vurderingsverktøy
 • erfaring med veiledning av studenter på bachelor- og/eller masternivå
 • erfaring med forskningsnettverk og -prosjekter med ekstern finansiering
 • universitetspedagogikk (UHPED)

Personlige egenskaper

 • være en god relasjons – og nettverksbygger
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert ovenfor studenter på alle nivåer
 • være en positiv bidragsyter i kollegiet
 • vilje og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, i lønnstrinn 63 – 74, tilsvarende kroner 615 700- 745 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • dokumentasjon utdanningsfaglig kompetanse, se retningslinjer. Spesifiser omfang.
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant. Spesifiser hvilke 10 som er mest relevant for denne stillingen.
 • kontaktinformasjon til to referanser

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Anne Berit Walter, Avdelingsleder Farmasi, tlf 92221975/67236396, e-post: anne-berit.walter@oslomet.no           

Søknadsfrist: 15.6.2023                                        
Ref: 23/03172

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 615 700- 745 000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03172
Kontakt
 • Anne Berit Walter, 92221975
Publisert 23.05.2023
Søknadsfrist 15.06.2023

Tilbake til ledige stillinger