Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), By- og regionforskningsinstituttet NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av vår forskning handler om hvordan utvikling og opprettholdelse av likeverdige tjenester i hele landet både utfordres og blir ivaretatt gjennom oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Forskningen belyser hvordan ulike styringsformer er nødvendig for å møte komplekse samfunnsutfordringer som ingen aktører alene besitter løsningen på. Dette kan dreie seg om å opprettholde og utvikle demokratisk deltakelse, utjevne sosial ulikhet, sikre effektiv utnyttelse av offentlige ressurser, samt god håndtering av miljøutfordringer. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig, og ha høy kvalitet.

NIBR søker forskningssjef til Avdeling for internasjonale studier og migrasjon

Avdelingens kjernekompetanse er hovedsakelig knyttet til områdestudier, og migrasjon- og integrasjonsforskning. Innen migrasjon- og integrasjonsforskning vektlegges spesielt offentlig politikk og administrasjon, bosetting, kvalifisering og velferdstjenester for innvandrere. Områdestudiene omfatter Russland og Øst-Europa, Afrika sør for Sahara, Asia (Nepal) og Latin-Amerika (Brasil). Vi har siden 2008 hatt flere store forskningsprosjekter i Ukraina, og leder og deltar i flere internasjonale nettverk sammen med andre Ukraina-forskere. Det meste av forskningen er tverrfaglig, og benytter seg av ulike analyser basert på intervjuer, dokumenter, survey- og registerdata og maskinlæring anvendt til både strukturerte og ustrukturerte data.

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som sammen med forskerne ønsker å utvikle avdelingens kompetanseområde og NIBRs forskning. Stillingen krever solid samfunnsvitenskapelig forskningserfaring, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Forskningssjefen inngår i instituttets ledergruppe.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede arbeidet med avdelingens faglige strategier og planer
 • bidra til å sikre en solid prosjektportefølje i avdelingen
 • kvalitetssikre søknader, prosjekter og publikasjoner
 • følge opp den faglige utviklingen til avdelingens forskere
 • være aktiv på arenaer som er strategisk viktige for avdelingen og instituttet
 • legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • bidra til et faglig og økonomisk bærekraftig institutt
 • bidra i utviklingen av instituttet i samarbeid med resten av ledergruppa

Vi ønsker en utadvendt og engasjert leder, som er faglig ambisiøs, evner å motivere og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Evne til samarbeid og nettverksbygging er viktige egenskaper vi også ser etter. Det vil i perioder kunne være høyt tempo og knappe tidsfrister, og den som tilsettes må kunne håndtere dette godt. Det vil også vektlegges evne til å arbeide nøyaktig, selvstendig og resultatorientert. 

Det kreves

 • samfunnsvitenskapelig utdanning med relevant doktorgrad eller relevant erfaring på minimum forsker 2 nivå
 • erfaring fra oppdragsforskning innenfor avdelingens forskningsområder
 • sterk metodekompetanse
 • god kunnskap om oppdragsmarkedet
 • relevant faglig nettverk
 • gode lederegenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk (C1-nivå) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter
 • god økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid
 • kjennskap til relevante deler av norsk forvaltning
 • erfaring fra å delta i det offentlige ordskifte

Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • mulighet for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • rom for egen forskning
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1111 forskningssjef, ltr. 77-83, fra kr 796 600,- til kr 942 700,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).
 • Forskningssjef ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. UH-loven §6-4.
 • Åremålsstillingen som forskningssjef ved NIBR innebærer 75 % ledertid og 25 % forskningstid. Etter endt åremål vil stillingsinnholdet endres til 100 % forskningstid i stillingskode 1109 forsker.

Søknadsprosess

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner som forskningssjef ved NIBR (maks tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV inkludert liste over publikasjoner og prosjekter, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet. 
  Utdanning tatt i utlandet, som ikke er forhåndsgodkjent av HK-dir, må være godkjent i forkant. Kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet - storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tel: 92402292.

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Kr 796 600 - 942 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10291
Kontakt
 • Geir Heierstad, 95085622
Publisert 10.04.2024
Søknadsfrist 10.05.2024

Tilbake til ledige stillinger