Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), By- og regionforskningsinstituttet NIBR

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Senteret utgjør Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og inkluderer, i tillegg til NIBR, følgende institutter: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

Mange av dagens viktigste samfunnsutfordringer lar seg ikke avgrense til enkelte styringsnivåer, sektorer eller geografiske områder. NIBR forsker på hvordan den offentlige politikken og forvaltningssystemet håndterer slike komplekse samfunnsutfordringer. Vår forskning nærmer seg disse spørsmålene i et styringsperspektiv, ofte med vekt på hvordan flere styringsnivåer og sektorer virker sammen, og den fokuserer ofte på den lokale virkeligheten og kommuneorganisasjonen.

NIBR har over tid markert seg som et fremtredende miljø for samfunnsvitenskapelig forskning på politikk for rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, miljøpolitikk og politikk for bærekraftig arealforvaltning. Vår forskning bidrar med kunnskap om:

 • Helhetlig styring og forvaltning: Styringsgrep som bidrar til å fremme klima- og naturhensyn på tvers av ulike forvaltningsnivå, sektorer og aktører. Eksempler er naturregnskap, klimabudsjett og arenaer for samskaping.
 • Planlegging: Plansystemet som virkemiddel for klimaomstilling og ivaretakelse av naturhensyn.
 • Rettferdig omstilling: Nye deltakelses – og samarbeidsformer som evner å kanalisere befolkningens og ulike gruppers interesser inn i lokaldemokratiet.
 • Overgang til sirkulærøkonomi: Styringsfaktorer som muliggjør systemendring og gir grobunn for tettere samarbeid mellom private og offentlige aktører om sirkulære løsninger.

NIBR søker etter en doktorsgradstipendiat som kan bidra til å understøtte og videreutvikle vår rolle som et fremtredende forskningsmiljø på klimaomstilling og miljøpolitikk. Vi søker etter en kandidat som ønsker å fordype seg i klima- og miljøpolitiske problemstillinger fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, som er opptatt av styringsdimensjonen og det institusjonelle rammeverket for klima- og miljøpolitikken, og som er opptatt av hvordan samfunnet kan rigges helhetlig for å imøtekomme klima- og miljømessige omstillingskrav.

Stipendiatprosjektet som er knyttet til denne utlysningen må:

 • Bidra til å videreutvikle NIBRs eksisterende forskning på klima- og miljøpolitikk, som beskrevet ovenfor (se også NIBRs hjemmeside https://www.oslomet.no/om/nibr)
 • Tematisere styringsprosesser («governance») og det institusjonelle rammeverket som gjøres gjeldende i klima- og miljøpolitikken
 • Fremskaffe kunnskap som kan gi innspill til diskusjonen om hvordan den offentlige politikken og forvaltningssystemet kan innrettes for å imøtekomme klima- og miljømessige omstillingskrav

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha:

 • Fullført samfunnsvitenskapelig mastergrad (120 ETCS). Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering kunne bidra til å styrke søknaden
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på engelsk og norsk
 • Norsk skriftlig kunnskap på C1-nivå
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring

Opptak til doktorgradsprogram på OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. En oversikt finner du her: https://www.oslomet.no/forskning/phd-programmer.

NIBR er en arbeidsplass der tilstedeværelse i våre kontorlokaler er hovedregelen. Vi mener at tilstedeværelse er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø med samhold, kollegial støtte og faglig utvikling. Stipendiaten vi ser etter må ønske å være en del av dette arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

 • Fulltidsstilling i tre år i et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Stipendiat- og forskerfellesskap knyttet til sentrale NIBR-felt
 • Faglig samarbeide med NIBR-forskere
 • Gode muligheter for å utvikle faglige nettverk og forskningsfellesskap innenfor Norge og Norden og internasjonalt
 • Stipendiatfellesskap med øvrige stipendiater på SVA
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 532 200,- per år som startlønn.

Søknad

Søknaden må være skrevet på norsk og uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette Ph.d.-arbeidet. Søkere må utvikle en prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider) til et stipendiatprosjekt. Beskrivelsen må inneholde tentative problemstillinger innenfor relevante forskningsfelt og en tydelig beskrivelse på metodebruk og -utvikling, i tillegg til teoretisk rammeverk og en fremdriftsplan. Beskrivelsen skal være på et nivå som gjør den egnet som utgangspunkt for søknad om opptak på et doktorgradsprogram ved OsloMet

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet. Utdanning tatt i utlandet, som ikke er forhåndsgodkjent av HK-dir, må være godkjent i forkant. Kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider) på norsk eller engelsk
 • Masteroppgave og evt. annet vitenskapelig arbeid som du vil at utvalget skal vurdere (inntil 3 arbeider)
 • Liste over dine publikasjoner (hvis relevant)

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader, eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen, ikke vil bli vurdert.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silingskomitè før oversendelse til sakkyndig utvalg. Dersom en intern silingskomitè blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen har utløpt.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du ta kontakt med rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

 • Erik Henningsen, forskningssjef, https://www.oslomet.no/om/ansatt/erikh/
 • Geir Heierstad, direktør, https://www.oslomet.no/om/ansatt/geirhs/

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/04897
Kontakt
 • Kathrine Gangnes, 92402292
Publisert 12.01.2024
Søknadsfrist 25.02.2024

Tilbake til ledige stillinger