Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon.

I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Stipendiat i Kunst i Samfunnet

En stipendiatstilling (stillingskode 1017) i Kunst i Samfunnet lyses ut av Institutt for Estetiske fag, Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, OsloMet – Storbyuniversitetet. Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsgruppen Art & Society og det nye PhD programmet Innovation for Sustainability. Til stillingen søkes en innovativ, nysgjerrig og akademisk sterk kandidat som er interessert i å utforske hvordan estetikk, kunst og kultur kan inngå i transformasjonsprosesser mot en mer bærekraftig, rettferdig og levelig verden.

Forskningsområde

Bærekrafts utfordringer – fra klimaendringer og tap av biologisk mangfold til sosial ulikhet og uro – krever tilnærminger som ikke kun setter søkelys på teknologiske fremskritt og beregninger. Det er behov for tilnærminger som også mobiliserer og utvider forestillingsevnen vår slik at det skapes nye mulighetsrom og praksiser for å håndtere konsekvensene av overlappende sosiale og miljømessige problemer. Kunstfeltets styrke er at det gir plass til kreativitet og eksperimentering, og til å arbeide på et affektivt, sanselig og følelsesmessig nivå. Dette nivået mangler ofte i det mer teknokratiske språket, brukt i politikk og planlegging. Kunstfeltet kan også spille en viktig rolle i hvordan klimaendringer (re)presenteres og slik gi en håndgripelig form til alternative forestillinger som utfordrer det vi tar for gitt.

Når det kommer til å gripe inn i politikk og maktbalanser tilknyttet spørsmål rundt bærekraft støter imidlertid kunstfeltet på utfordringer. Ofte forblir kunstneriske strategier og praksiser isolerte arenaer med liten eller ingen innvirkning på utformingen av politiske retningslinjer og beslutningsprosesser. Det er derfor behov for forskning som undersøker på hvilke måter (og også hvor og av hvem) kunstfeltet kan gripe inn i bærekrafts utfordringer slik at status quo utfordres og rent faktisk endres. Et viktig første steg er å styrke forbindelsen mellom kritisk teori og kunstneriske strategier, praksiser og formater slik at kunstfeltets politiske relevans og bidrag tydeliggjøres. Dette innebærer at oppmerksomheten ikke kun rettes mot de transformative mulighetene som ligger latent i estetiske prosesser og bidrag. Det innebærer også en kritisk refleksjon rundt den elitismen som preger mange kunstformer, for eksempel hvite heteronormative former for kulturell produksjon og kunstformer som kun tar utgangspunkt i en vestlig ekspertise, kunnskap og innramming av miljøspørsmål.

Det forventes at kandidatens doktorgradsprosjekt utforsker temaer som diskuteres i denne utlysningen, og at prosjektet særlig adresserer de politiske aspektene ved kunst og estetikk når det gjelder å gripe inn i en verden i økologisk krise. Vi søker prosjekter som både anerkjenner kunstfeltets potensiale når det gjelder å gi nye perspektiver på spørsmål rundt bærekraft, og som retter et mer kritisk blikk mot hvilke muligheter dette potensialet har for å gripe inn i dominerende institusjonelle og disiplinære strukturer, samt i mer hverdagslige situasjoner og lokalsamfunn. Søknaden bør legge vekt på hvordan prosjektet svarer på denne utlysningen.

Arbeidsområde

Det forventes at kandidaten kan arbeide selvstendig med et avgrenset forskningsområde som flytter fagfeltet. Kandidaten skal også bidra aktivt til forskningsmiljøet på instituttet og delta i forskningsvirksomhet nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Ansettelsen vil vare i tre år – eller, alternativt, fire år med 25% obligatorisk arbeid som undervisning og veiledning eller forskingsadministrativt arbeid. Hva som passer best av tre- eller fireårig ansettelse vil bli diskutert under intervjuprosessen.

Søkeren som blir ansatt i stillingen, vil bli tatt opp i PhD-programmet på faktultetet. Personen skal ha som mål å fullføre PhD programmet innen tidsrammen og forsvare avhandlingen sin.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Relevant kunstfaglig mastergrad med karakteren B eller bedre og bachelorgrad med karakteren C eller bedre. Eller tverrfaglig mastergrad med karakteren B eller bedre, hvor kunstnerisk praksis, strategi eller metode trer inn i nye sammenhenger utenfor kunstfeltet (f.eks. kulturgeografi, geohumanities, design, landskapsarkitektur, miljøhumaniora)
 • Kandidater fra andre fagretninger vil bli vurdert på grunnlag av relevansen til prosjektbeskrivelsen
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Kandidater som har en doktorgrad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Opptak til doktorgradsprogrammet ved fakultetet er et vilkår for å tiltre i stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper

Vi ser etter kandidater som:

 • har gode samarbeidsevner og er godt egnet til å gå inn i et tverrfaglig forskningsmiljø
 • har god akademisk og personlig evne og kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet for å levere innenfor normert tid
 • har faglig engasjement, ambisjon og motivasjon for å gjennomføre forskning av høy kvalitet innenfor fagfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 5 sider ekskl. referanseliste):
  • problemstilling(er), teoretisk forankring og metode
  • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
  • prosjektets forventede innvirkning på samfunnsaktuelle utfordringer innenfor bærekraft
  • progresjonsplan
  • referanseliste
 • Curriculum Vitae med oversikt over utdanning, relevant arbeidserfaring, publikasjoner, erfaring med undervisning og administrative oppgaver og annen relevant erfaring (for eksempel kunstnerisk utviklingsarbeid)
 • navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer).
 • kopi av masteroppgave
 • kopier av vitnemål og attester
 • kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en.
 • søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • søkere fra EU/EØS-land
  • søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.
 • følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:
  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent). 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta vennligst kontakt med Katja Lindseth: katja.lindseth@oslomet.no

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke blir vurdert. Søknaden må gi klart uttrykk for dine grunner til å søke stillingen og hva som gjør deg særlig egnet til å gjennomføre doktorgradsarbeidet.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 ,-. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf. +47 99 71 71 99
 • Forskningsgruppeleder Cecilie Sachs Olsen, tlf. +47 91 83 69 63

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          20.02.2023

Ref:                          22/08878Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08878
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4799717199
 • Cecilie Sachs Olsen, +4791836963
Publisert 22.12.2022
Søknadsfrist 21.02.2023

Tilbake til ledige stillinger