Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag og i faggruppa for Globalisering og sosial bærekraft. Stillingen er knyttet til tematikk om samarbeidsmodeller i sosialforskning. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Forskningsområde

De siste tiårene har tilnærmingene til sosialforskning gjennomgått betydelige endringer, med en økende vekt på intensivt samarbeid mellom forskere og aktørene i feltet som studeres. Mens aksjonsforskning har en lengre tradisjon, blir andre samarbeidsmodeller som såkalt borgerforskning, kunnskapstranslasjon, samskaping (co-creation), inkluderende forskningsformidling (outreach) og ansvarlig forskning og innovasjon stadig mer utbredte. Denne utviklingen knytter seg til større endringer i produksjonen av kunnskap og rollen til kunnskap i samfunnet. Forskning i dag, og spredt på tvers av sektorer og institusjoner, bygger i dag i langt større grad på forventninger til samfunnsrelevans, tverrfaglighet og brede etiske hensyn og ansvarlighet overfor samfunnsmessige behov og utfordringer. Særlig sentralt står kravet om at forskningen skal lede til positive forandringer i samfunnet (impact).

Innen sosialforskningen innebærer nye samarbeidsmodeller at brukere av sosiale tjenester involveres i tjenesteforskningen, f.eks. i form av rådgivende brukerpaneler eller eventuelt som aktive medforskere. Det satses på «laboratorier» plassert utenfor campus i nærhet til innbyggerne, for bl.a. å skape bedre kontakt og involvering mellom medborgere og forskning. En ser også økt involvering av forskningens ulike interessenter (stakeholders) i defineringen av problemstillinger, utvikling av analyseredskaper og fortolkning av data.

Doktorgradsprosjektet bør sette søkelys på i hvilken grad slike samarbeidsforskningsmodeller innen sosialforskning lykkes med å skape positive og bærekraftige endringer på velferdsfeltet og for sosialt arbeid som profesjon. Videre kan prosjektet utforske hvordan slik samarbeidsforskning balanserer innflytelsen til aktørene som inngår i samarbeidet, herunder ulike interesser og stemmer i feltet, og forskningens kvalitet, integritet og uavhengighet. Diskusjoner som er relevante i disse henseende kan være om hvorvidt dette er demokratiserende, om det bidrar til forbedring av tjenestene, om det utvider forståelsen av hva tjenestekvalitet er, og om demokratisering er et gode, om ny forståelse for akademisk frihet, eller om akademisk frihet er truet, om samarbeidsforskningen forringer kunnskapens kvalitet og så videre.

I analysene kan det være aktuelt å utforske hvilke overordnede utviklingstrekk i forholdet mellom forskning og samfunn som virker inn på sosialforskningen og sosialt arbeids vilkår for god profesjonsutøvelse, herunder den moderne kunnskapsøkonomien, og betingelsene for kunnskapsproduksjon og -anvendelse nasjonalt og på tvers av land.

Som søker står du fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det forventes at analyser relaterer seg til sosialforskningen innen instituttets fagområde, sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning innen sosialfag eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng). Søkere som har sosialfag i fagkretsen vil bli prioritert. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.
 • god metodekompetanse, særlig innen den metodiske tilnærmingen som prosjektskissen legger opp til å anvende
 • gode analytiske ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og på engelsk
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet

Det er en fordel om du har: 

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode samarbeidsevner
 • tidligere publikasjoner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår:

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk er vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tilsettelse
 • Stipendiaten vil få veileder i prosjektgruppen

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

 • Problemstilling(er), teoretisk(e) forankringer og metodisk tilnærming
 • Beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag i feltet
 • Plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som planlegges
 • Eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • Referanseliste
   

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det gjøres avtale om fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis Ivan Harsløf, tlf: 908 25 769
 • Instituttleder: Faggruppeleder Asgeir Falch-Eriksen, tlf: 94861084
 • Koordinator for Ph.d. programmet i samfunnsvitenskap, studieretning for sosialt arbeid og sosialpolitikk, Professor Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2025
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/21272
Kontakt
 • Ivan Harsløf, 90825769
 • Asgeir Falch-Eriksen, 94861084
 • Amy Østertun Geirdal, 48196620
Publisert 21.06.2024
Søknadsfrist 02.09.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger