Spennende direktørstilling ved et av Norges ledende samfunnsfaglige forskningsinstitutt

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NOVA av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR).

NOVAs ambisjon er å bidra med samfunnsmessig og vitenskapelig relevant forskningskunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi forsker på hele livsløpet fra barndom til eldre år og på velferdssamfunnets tiltak og tjenester for ulike grupper i befolkningen, og er særlig opptatt av mangfold, fordeling og sosial ulikhet. Evnen til å skape prosjekter som forener vitenskapelig kvalitet og forskningsetikk med relevans for våre oppdragsgivere er NOVAs fremste konkurransefortrinn. Vi har en sterk og voksende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt.  

NOVA er organisert i fire forskningsseksjoner som hver ledes av en forskningsleder, og én seksjon for administrasjon som ledes av vår økonomi- og administrasjonssjef. Forskningssjefene og økonomi- og administrasjonssjef utgjør sammen med instituttdirektøren NOVAs ledergruppe. 

Instituttdirektør rapporterer til senterleder ved SVA. Instituttdirektør deltar i, og danner sammen med senterleder, administrasjonsdirektør og de andre direktørene ved SVA-instituttene, ledergruppen ved SVA.

NOVA søker etter en direktør til å ta det overordnede ansvaret for instituttets forskning og øvrige virksomhet. Vi søker en direktør som har et strategisk blikk på kunnskapsutfordringene, og som kan kombinere strategisk tenkning og utvikling av arbeidsmiljø med krav til økonomisk styring og inntjening. Vår nye instituttdirektør må være en synlig og samlende leder med evne til å inspirere og motivere høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, og utvikle NOVA på en måte som understøtter de mål og strategier som er vedtatt av OsloMet styre og rektor.

Som instituttdirektør ved NOVA vil du ha strategiske, faglige og administrative lederoppgaver, med hovedvekt på den daglige driften av NOVA. Du vil ha et særlig ansvar for å ivareta relasjoner til instituttets samarbeidspartnere og brukere internt ved OsloMet, men også eksternt.

Ansvarsområder

 • utvikle og implementere instituttets, SVAs og OsloMets strategier og ambisjoner 
 • sikre god vitenskapelig og økonomisk drift av NOVA
 • representere instituttet utad
 • være en pådriver for konstruktiv organisasjonsutvikling og samarbeid, i og på tvers av instituttet, SVA og OsloMet for øvrig
 • sørge for at instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for våre dyktige medarbeidere
 • gjennom instituttets medbestemmelsesutvalg (MBU) legge til rette for et godt og organisert samarbeid med tillitsvalgte
 • ivareta instituttets arbeidsmiljø, HMS-arbeid og internkontroll

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innenfor et relevant samfunnsvitenskapelig forskningsområde
 • god kunnskap om det norske forskningssystemet, forskningspolitiske spørsmål og om rammebetingelsene for forskning i universitet- og høyskolesektoren, samt instituttsektoren
 • erfaring fra velferdspolitiske forskningsområder
 • kjennskap til oppdragsmarkedet og ulike forskningsfinansiører
 • god innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • relevant erfaring fra eksternfinansiert forskning
 • ledererfaring fra en kunnskapsvirksomhet
 • relevant erfaring fra personalledelse, strategi-, økonomi- og prosjektstyring
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

I tillegg vektlegges

 • evne til å inspirere og skape resultater
 • gode analytiske og strategiske evner kombinert med evne til lagspill
 • evne til å representere organisasjonen på en god måte
 • solide og relevante nettverk i og utenfor Norge
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring fra formidling i media og deltakelse i samfunnsdebatten

Som instituttdirektør er det viktig at du har forståelse for utfordringer knyttet til finansiering av forskning i et skiftende marked med svært ulike aktører, og samtidig har god forståelse for hva det innebærer å lede et forskningsinstitutt der tillit og samarbeid er viktig. NOVA som en organisasjon i OsloMet er under kontinuerlig utvikling, og stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Instituttet er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for forskning innen velferdsområdet. Vår nye direktør må evne å motivere til fler- og tverrfaglig forskning, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.

Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Denne vil bygge på en skjønnsmessig vurdering basert på referanser og intervjuer. I egnethet vil det ligge evne til å praktisere en inkluderende lederstil, å framstå som en visjonær leder med stor evne til å kommunisere innad og ut i det offentlige rom, samt å inneha en god problemløsningsevne. 

Vil kan blant annet tilby deg

 • en spennende lederstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • et inkluderende miljø med stort faglig engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. 

Du må laste opp relevante vitnemål og attester sammen med søknaden. Søknaden må være skrevet på norsk, de øvrige dokumentene kan være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Instituttdirektør ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. UH-loven §6-4. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1538 fagdirektør, lønnstrinn 85-93, fra kroner 996 000,- til kroner 1 196 800,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).   

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kåre Hagen, senterleder SVA, telefon: 95217508
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt HR v/ Kathrine Gangnes, telefon: 92402292

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen. 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Kr 996 000 - 1 196 800
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09134
Kontakt
 • Kåre Hagen, 95217508
Publisert 07.03.2024
Søknadsfrist 07.04.2024

Tilbake til ledige stillinger