Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 530 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en 3-årig stipendiatstilling innen journalistikk og mediefag, som er en studieretning under ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. Studieretningen har i dag 8 stipendiater.

 

Om prosjektet

Stipendiaten er knyttet til forskergruppa Medienarrasjonsgruppa (MNG), som undersøker ulike former for narrativer i medier – medier forstått som journalistikk, generell sakprosa og annen medieproduksjon, på alle plattformer.

Gruppa analyserer hvordan narrativene i medieoffentligheten utvikler seg over tid, og hvordan de konstruerer og gjenspeiler ulike måter å se virkeligheten på.

MNG legger spesielt vekt på hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet påvirker medienes tekster (verbale, visuelle og lydlige), og vice versa. En viktig del av gruppas arbeid er å styrke diskusjonen mellom forskere, medieprofesjonenes utøvere og allmennheten.

Utgangspunktet for utlysningen er at fortellinger i journalistikk og sakprosa skal være basert på sannferdig kunnskap. Innenfor journalistikk og sakprosa-feltet finnes en såkalt virkelighetskontrakt mellom avsender og mottaker som man ikke finner i skjønnlitteraturen. Videre utgjør forskning og fagstoff en betydelig del av grunnlagsmaterialet både for journalister, forfattere og andre medieprodusenter. Samtidig er «fortellingen» mye brukt og populær på alle plattformer – både som innslag i tekster og som tekstenes hovedform.

Men hva skjer med virkelighetskontrakten idet journalistikk- og sakprosatekstene får en narrativ karakter – enten det er i form av historiske beretninger, dokumentarer, nyhets-, reportasje- eller debatt-tekster om samtidige forhold, eller forskningsbaserte fremstillinger av fremtiden (basert på prediksjoner)?

En klassisk diskusjon i historiefaget, som er relevant for all sakprosa, er i hvilken grad avsenderen konstruerer sin egen virkelighet gjennom den kombinasjonen av virkemidler som kildevalg, språk og dramaturgi osv. innebærer når fortelling preger presentasjonen. 

Medienarrasjonsgruppa undersøker og beskriver, spesielt gjennom tekstanalyse og intervju/ observasjon, hvordan tekstprodusenter utøver denne virksomheten, og hvordan de reflekterer over det.

 

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-prosjektet skal utformes og gjennomføres på en måte som bidrar vesentlig til MNG. Søkere må selv utarbeide en prosjektskisse med:  

 • en selvstendig problemstilling
 • forskningsspørsmål
 • angivelse av metode

Vi åpner for alle prosjektskisser som er relevante for temaer og spørsmål som forskergruppen vektlegger, men er spesielt interessert i prosjektbeskrivelser som bidrar til ny kunnskap og forståelse på et eller flere av følgende punkter:

 • utvikle metoder, begreper og empirisk kunnskap som bidrar til styrket innsikt i den rollen fag- og forskningsstoff spiller i journalistiske narrativer og/eller annen narrativ sakprosa og medieproduksjon.
 • utvikle begreper og metoder for hvordan journalister og sakprosaister kan kritisk evaluere den kunnskapen som forskningskilder legger til grunn for å beskrive ulike hendelser og begivenheter i fortid og samtid - og for å beregne og skissere scenarier i fremtid.
 • skape et kunnskapsbasert etisk rammeverk for kildekritikk i journalistiske narrativer /sakprosa.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • relevant hovedfag eller mastergrad (120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre i journalistikk, medier og kommunikasjon, eventuelt andre relevante mastergrader. I spesielle tilfeller kan mastergrader på 90 studiepoeng godtas.
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 

Se programplan for nærmere informasjon om når 90 studiepoeng/ECTS kan godtas.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

 

Ønskede egenskaper

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant erfaring med kvalitative forskningsmetoder

 

Prosjektskisse

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og skal inneholde:

 • problemstilling, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet 
 • referanseliste

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse etter en mal fins her

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • cv, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

 

Merk: Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

 

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

 

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Anne Hege Simonsen, tlf. +47 67 23 83 22/+47 91 14 59 37, email: anne.hege.simonsen@oslomet.no
 • Professor Birgitte Kjos Fonn, tlf. +47 67 23 83 37/+47 9066 21 38, email: birgitte-kjos.fonn@oslomet.no
 • Professor Harald Hornmoen, tlf. +47 67 23 83 28/+47 97 98 64 34, email: harald.hornmoen@oslomet.no

 Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn 501.200 (lønnstrinn 54).

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og cv ved å benytte knappen «logg in og søk stillingen».

 

Søknadsfrist:  27.02.2023

Ref:                 23/00086

 

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 501 200 pr år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00086
Kontakt
 • Anne Hege Simonsen, 67238322/91145937
 • Birgitte Kjos Fonn , 67238337/90662138
 • Harald Hornmoen , 67238328/97986434
Publisert 16.01.2023
Søknadsfrist 27.02.2023

Tilbake til ledige stillinger