Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor fra 01.08.23, og en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fra 01.08.23 til 31.07.24, begge i naturfagdidaktikk. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i biologi for den faste stillingen og en kombinasjon av biologi og kjemi eller kjemi og fysikk for den midlertidige stillingen.

Du trenger kompetanse i undervisningsfaget, og hvordan undervise naturfag. Du må ha kjennskap til norsk skole og ha kunnskap om og interesse for å gå i dialog med skoleledere og praksislærere i sektoren, samt gjennomføre etterutdanning av lærere. Du må også kunne undervise i form av forelesninger og seminarer, feltarbeid, og lab-øvelser.

De utlyste stillingene er ved seksjon for naturfag, som da vil ha 13 ansatte, hvorav 4 ph.d.-stipendiater. Seksjonen har et etablert fagmiljø innen læring og undervisning i naturfag, med utforskende arbeidsmåter, programmering, begynneropplæring og kritisk tenkning som noen av sine satsningsområder. Seksjonen underviser i hele instituttets pågående utdanningsportefølje.

Les mer om instituttets forskergrupper

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (midlertidig ansatte har vanligvis ikke FoU-tid det første året)
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • For førsteamanuensis kreves doktorgrad i et naturfag eller naturfagdidaktikk, eller tilsvarende. Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i et naturfag eller naturfagdidaktikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen fagområdet eller ha denne type erfaring fra arbeidslivet. Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • For universitetslektor kreves det mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i naturfag/naturfagdidaktikk eller tilsvarende fag på universitets- og/eller høgskolenivå.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen og seksjonen, spesielt utforskende arbeidsmåter, uteundervisning og/eller utdanning for bærekraftig utvikling.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • bredde i undervisningsporteføljen
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra skole- og/eller lærerutdanning
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingene

Du må være:

 • samarbeids- og løsningsorientert
 • bidragsyter til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • bidragsyter for faglig utvikling både i utdanning og forskning

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komitè. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komitè, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Studieleder Ranveig Heide Jørgensen, ranhej@oslomet.no
 • Seksjonsleder Kirsti Marie Jegstad, kimaje@oslomet.no

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.23
Lønn F. stilling fra kr 543 500,- til 702 100-, u.lektor fra kr 468 300,- til 604 700,-.
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/07888
Kontakt
 • Ranveig Heide Jørgensen, e-post:ranhe@oslomet.no
 • Kirsti Marie Jegstad, e-post:kimaje@oslomet.no
Publisert 10.11.2022
Søknadsfrist 03.12.2022

Tilbake til ledige stillinger