Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt om avhørstrening/samtaletrening for politi og barnevernansatte som snakker med barn som kan være utsatt for vold og overgrep, og hvor tverrfaglige samarbeid mellom det barnevernfaglige, psykologi og Kunstig Intelligens er sentralt.

Forskningsgruppen forsker på kvalitet i samtaler og avhør med barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold- og overgrep. Målgruppen er derved barn som barnevernansatte snakker med, så vel som barn som blir avhørt av politiet på barnehusene. Imidlertid er samtaler og avhør av barn utsatt for vold og/eller overgrep en svært kompleks prosess og like avhør/intervju krever en svært spesialisert trening. Forskningen viser stor divergens mellom anbefalte retningslinjer og det som utøves i praksisfeltet. Den pågående teknologiutviklingen i kunstig intelligens (KI) tilbyr helt nye muligheter for opplæring og trening av viktige kommunikasjonsferdigheter for ansatte som snakker med utsatte barn og unge. I lys av manglende kunnskap er det et stort behov for å forske på nye treningsformer som kan øke ferdighetene i disse samtalene for ansatte. Videreutvikling av samtaletrening med utsatte barn og unge ved bruk av kunstig intelligens og utvikling av en barneavatar (en pc basert virtuell kunstig barnesamtalepartner) krever samarbeid i tverrfaglige grupper med brukere og forskere. Kunnskapen skal bidra til å øke kvaliteten i samtalene/avhørene med omsorgsviktede, og volds og overgrepsutsatte barn og unge. Dette prosjektet har som målsetting å bidra til at flere barn som utsettes for alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep får bedre hjelp og behandling

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil jobbe med eksisterende datamateriale innsamlet fra forskere i Australia hvor det er brukt e-læring og en enkel avatar i avhørstrening. I tillegg skal det samles inn nye data ved utviklingen av et nytt treningsprogram med en dynamisk avatar. Treningsprogrammet tar i bruk kunnskap fra psykologi, pedagogikk og teknologi.

Det aktuelle forskningsprosjektet skal spesielt undersøke hvordan det gjennom å bruke KI-teknologi er å øve på sentrale ferdigheter som for eksempel bruk av anbefalte spørsmål, og hvor det gis feedback til deltagerne om hvordan de presterer. Spørsmål som ønskes besvart er for eksempel: Hva er utfordringer og fallgruver med å bruke avatar i samtaletrening? Hvordan opplever intervjuer det å trene på avdekkende samtaler med en avatar? Hva er nytten? Bidrar bruk av avatar i samtaletrening til bedrede samtaleferdigheter hos intervjuere i møte med utsatte barn og unge? Hvordan er dynamikken mellom intervjuer og avatar? Er det forskjell i kvaliteten på samtalene med avtar sammenliknet med samtaler foretatt i den tradisjonelle treningen som i hovedsak består av forelesninger, samt trening på 3-4 avhør/samtaler med virkelige barn? Hva består i så fall forskjellene i?

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • utdanning innen sosialfag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller psykologi
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk, og på engelsk

gode analytiske ferdigheter

 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • stor interesse for teknologi

Det er en fordel at du har

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester (barnevern eller politi)
 • relevant erfaring fra sosialt arbeid med barn
 • erfaring med teknologi knyttet til kunstig intelligens

Vilkår:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620
 • Prosjektleder Gunn Astrid Baugerud, tlf: 67 23 83 98

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 479 600 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høsten 2020
Lønn 479 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02474
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 67238150
 • Gunn Astrid Baugerud, 67 23 83 98
Publisert 05.03.2020
Søknadsfrist 03.05.2020

Tilbake til ledige stillinger