Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi har ledig to åremålsstillinger som stipendiater tilknyttet forskningsgruppen “Aldring, helse og velferd”.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.

Forskningsområde
Det er investert mye ressurser på helsefaglig forskning og et spørsmål som kan stilles er: Hvilke nytte har pasientene eller brukerne av forskningen? Knowledge translation eller implementeringsforskning, er forskning som handler om å omsette og tilpasse resultatene fra forskning til klinisk relevant kunnskap. Ifølge WHO har “knowledge translation” fremkommet som et paradigme for å takle mange av utfordringene og begynne å lukke «know-do»-gapet. En definisjon på “knowledge translation” er “the synthesis, exchange, and application of knowledge by relevant stakeholders to accelerate the benefits of global and local innovation in strengthening health systems and improving people’s health.

Helseprofesjonene, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker at helsevesenets avgjørelser er basert på best tilgjengelige forskning. Imidlertid hindrer en rekke barrierer, inkludert holdninger, ulikt syn på kunnskap, atferdsmessige, kulturelle og organisatoriske faktorer for å lykkes med implementering av forskning i klinisk praksis. Dette gapet skaper ulike utfordringer for praksis, vitenskap og politikk, og det erfares i Norge og internasjonalt innen fallforebyggende arbeid.

Forskningsgruppen «Aldring helse og velferd» ønsker å bidra til å redusere gapet mellom forskning og praksis, derfor er fokuset i det utlyste ph.d.-prosjektet på:

Barriers and facilitators to adherence to the prioritised recommendations in Evidence-based practice (EBP) fall prevention.

Which recommendations from EBP guidelines, review and metaanalysis should be prioritized in a fall prevention programme?

What factors determines whether and how health care providers, multiprofessional teams and the health system will continue to sustain, spread, or substitute a new strategy to implement an EBP fall prevention programme?

What are the structural, organizational and economic conditions that inhibit and promote comprehensive and integrated patient and user progress that contribute to ensureing sustainable health and welfare services as well as reducing unwarranted variation and undesirable priorities regarding fall prevention?

Tailoring implementation interventions

Investigate whether a full scale cluster randomised trial can be conducted in the way it is planned, develop tailored implementation interventions lasting for one month that address identified determinants for adherence to the prioritised recommendations in the fall prevention and to perform a small scale single-armed study to test the feasibility of procedures and methods for the tailored implementation interventions for later use in the full cluster RCT.

Hovedmålet med de utlyste ph.d.-prosjektene er:

“to develop and evaluate innovative research based tailored interventions and to implement an evidence based fall-prevention programme in the health, care and welfare services in the municipalities of Norway, highlighting interdisciplinary competency, efficiency and sustainability and ensuring good patient and user-pathways based on the users’ needs".

Delmålene er:

 • enhance the quality of national and international healthcare services through the implementation of a user friendly interdisciplinary fall prevention programme
 • develop policy recommendations together with users and policy makers and transfer evidence into practice and education
 • establish new arenas of cooperation by bringing together researchers, service providers and users from various areas across the health, care and welfare sector
 • facilitate knowledge transfer into the training of Health professionals
 • strengthen the quality of fall prevention practice

Med dette som bakgrunn utlyser forskningsgruppen «Aldring, helse og velferd» to stipendiatstillinger knyttet til NFR finansierte prosjektet «Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness» (forkortet tittel: FALLPREVENT).

Ta kontakt med Astrid Bergland hvis du ønsker ytterligere informasjon om forskningsprosjektet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • relevant erfaring innen helsearbeid for eldre

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.

Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt. Det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ønskede egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet -storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, ltr. 54, kr. 479 600 per år som startlønn første året. Lønn stiger i løpet av perioden til ltr. 57.

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen og prosjektbeskrivelse for NFR søknaden, kontakt:

 • professor Astrid Bergland, epost: astridb@oslomet.no, tlf. 67236309 / 45272760

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi@oslomet.no
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no

Søknad
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, og eventuelle andre vitenskapelige arbeid
 • prosjektbeskrivelse (maksimalt 10 sider, Times New roman 12-point font. Litteraturliste skal være på 9-point font). Nevnte prosjektbeskrivelse, basert på søknaden til NFR som fikk økonomisk støtte, må vise at prosjektet du ønsker å utføre, vil føre til en doktorgrad i løpet av tre år. Informasjon om prosjektbeskrivelsen innsendt til NFR kan fås ved å ta kontakt med Astrid Bergland. Prosjektbeskrivelsen kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk basert på forskningsrådets mal.
  NB: Kontakt Astrid Bergland eller
  turi@oslomet.no for å få tilsendt malen.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 14. april 2020

Red.nr.:20/01318

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn Ltr. 54, kr. 479 600 per år som startlønn
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01318
Kontakt
 • Astrid Bergland, tlf. 67236309 / 45272760
Publisert 05.02.2020
Søknadsfrist 14.04.2020

Tilbake til ledige stillinger