Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis/førstelektor i yrkespedagogikk

Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for
lærerutdanning og internasjonale studier har ledig inntil 3 faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i yrkespedagogikk/pedagogikk med arbeidsoppgaver
knyttet til praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag.
Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole
og vi har et bredt utvalg av etter-og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhet
og et kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg tilbyr instituttet en mastergrad i
yrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap ved
fakultetet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede på bachelor-, master-og ph.d.-nivå
• følge opp studenter i praksis
• gjennomføre eget forsknings-og utviklingsarbeid
• delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern
finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
• delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere
• ha kontakt med yrkesfeltet
• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
• formidle forskningsresultaterbåde til fagmiljøer og samfunnetforøvrig
• utføre faglig-administrative oppgaver


Kvalifikasjonskrav:


• For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i
yrkespedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende.
• For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen,
hovedfag eller mastergrad innenfor yrkespedagogikk, pedagogikk eller
tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som
i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en
doktorgradsavhandling.
• Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner
ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor,
kan det ansettes i stilling som universitetslektor, fortrinnsvis for søkere
som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For ansettelse i stilling
som universitetslektor i yrkespedagogikk kreves det fullført utdanning på
masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende
innenfor relevant fagområde.
• Søkeren må dokumentere relevant praksis og undervisningserfaring fra
videregående opplæring.
• Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk
basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en
toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED)
som dekker dette kravet.
• Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og et
skandinavisk språk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske
språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter
dokumenteres.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Vi vil legge vekt på


• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
• potensial for prosjektakkvisisjon
• undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
• pedagogiske evner
• kjennskap til og /eller erfaring fra pedagogisk arbeid i videregående skole
innenfor yrkesfaglige program
• god digital kompetanse
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med
intervju.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle
kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en
inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov
for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller
opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du
sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive evt. ph.d.-avhandling


Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.
Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må
være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet
gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell
evaluering og rettferdig konkurranse.


Vi tilbyr


• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• deltakelse i forskningsgruppe
• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
• et kreativt og inspirerende fagmiljø
• kontakt med mangfoldig studentgruppe
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og
sport


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og
førstelektor i kode 1198, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år (Universitetslektor fra
kr 456 400,- til kr 594 400,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn
vurderes. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til SPK.


Andre opplysninger


Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Studieleder Siv-Heidi Ruud sivheid@oslomet.no tlf 99235640
• Fungerende instituttleder Inger Lise Holen, iholen@oslomet.no


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på
siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn NOK 456 400 - 691 400,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 19/11064
Publisert 04.11.2019
Søknadsfrist 26.11.2019

Tilbake til ledige stillinger