Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Stilling som stipendiat innen forskningsmiljøet REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst

Spennende stipendiatstilling i tverrfaglig forskningsmiljø

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en treårig, 100 % stilling, som stipendiat innen det tverrfaglige forskningsmiljøet REACH med ansettelse og oppstart så snart som mulig. Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved studiested Pilestredet. 

Fakultetet søker originale empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet som kan bidra til utvikling av ny kunnskap om barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst, i tett samarbeid med sektoren. Prosjektet kan gjerne ha en tverrfaglig/profesjonsovergripende innretning, eller inneholde tverrfaglige perspektiver. Prosjektets potensial for utvikling av kvalitet for barn i barnehager vil bli vektlagt. 

Relevant informasjon om "REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst" finner du her.

Det arrangeres seminar for søkere: 26.08.2019 kl. 17.30-18.45 på campus Pilestredet. Påmelding til  studieleder Inger Marie Lindboe, ingerlin@oslomet.no innen 25.08.2019.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her

Som søker må du utarbeide en prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming, samt framdriftsplan for stipendiatperioden, inkludert plan for utlandsopphold. Du anbefales å se på og benytte denne malen: Research proposal.

Under arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelsen oppfordres du også til å kontakte de oppgitte fagpersonene for utfyllende informasjon, og å møte på søkerseminar. 

Ansettelse i stipendiatstilling betinger opptak til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, les mer her . Informasjon om søknadsprosedyre og frister vil bli gitt til aktuelle kandidater. Det forventes at den som ansettes, fullfører innen normert tid. 

Kvalifikasjoner og vilkår:

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag (Lenke til forskriften).
 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig  

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:  

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensial
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • relevans for prosjektet som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse over).
 • utdanning
 • Prosjektets potensial for utvikling av kvalitet for barn i storbybarnehager 

Ønskede egenskaper:

 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • motivasjon for stillingen
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

 • muligheter til fordypning i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger 

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

 • studieleder Inger Marie Lindboe tlf. +47 67 23 75 46, ingerlin@oslomet.no

Har du spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • seniorrådgiver Monica Roland, tlf. +4767238882, monica.roland@oslomet.no

Søknadsprosess:

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev med informasjon om din bakgrunn og motivasjon
 • framdriftsplan, inkl. plan for utenlandsopphold
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste), som skal inneholde: - problemstilling, teori og metode - referanser til relevant kunnskap på området - fremdriftsplan
 • CV
 • alle sider av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant
 • vitenskapelige arbeid som ønskes vurdert av sakkyndig utvalg, dersom relevant 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at kandidater skal få en reell og rettferdig vurdering. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke bli vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, med ltr. 54, årslønn 479 600,-.  Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiater ved LUI tildeles per d.d. driftsmidler på kr 25 000,- til drift av ph.d.-prosjekt (årlig i tre år). I tillegg kan stipendiater ev. få støtte til noen aktiviteter fra relevant forskergruppe.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøringen. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn 479 600,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12247
Publisert 14.08.2019
Søknadsfrist 22.09.2019

Tilbake til ledige stillinger