Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Stipendiat i yrkesdidaktikk

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en treårig 100 % stilling som stipendiat i yrkesdidaktikk med ønsket ansettelse og oppstart høst 2019. Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved studiested Kjeller. 

Fakultetet søker prosjekter som kan bidra til utvikling av kunnskap innenfor feltet som forskningsprosjektet «Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag- og yrkesopplæring (HELDAL)» dekker.

Digitale dokumentasjons- og læringssystemer har fått stor utbredelse i fag- og yrkesopplæringen de siste årene, men læringsprosesser og tilrettelegging for læring på tvers av læringsarenaer har kommet i bakgrunnen. I fagopplæringen er det også mange aktører involvert i tillegg til elevene og lærlingene: medelever/lærlinger, lærere, instruktører, faglige ledere, opplæringskontor, skoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner som skoleeiere. 

Den overordnede ideen med HELDAL-prosjektet er å rette søkelyset mot variasjon i læringsformer mellom fag og på ulike arenaer og å etablere en ny metodisk plattform for bruk av digitale dokumentasjons- og læringssystemer. Prosjektets delmål er a) å utvikle nye læringsarenaer som understøtter lærlingers fagkompetanse, basisferdigheter og evne til å lære å lære, b) at lærere og instruktører bruker systemene som grunnlag for endring av opplæringsstrategier, og c) at nye dokumentasjonssystemer bidrar til økt samarbeid og samordning mellom alle aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Prosjektet forankres i fire delprosjekter som knytter an til ulike ordninger i fag- og yrkesopplæringen:

 • 1) Bedriftsopplæring som en del av skoleopplæringen (yrkesfaglig fordypning)
 • 2) Koplinger mellom yrkes- og studiekompetanse (YSK)
 • 3) Overgang fra å være elev i skole til å være lærling i bedrift (helhet og sammenheng i det fireårige løpet)
 • 4) Fagfornyelsen med implementering av reviderte læreplaner 

Prosjektet med delprosjekter gjennomføres som et innovasjonsarbeid med forskermedvirkning i Rogaland og Telemark. Rogaland Fylkeskommune er prosjekteier og Telemark Fylkeskommune er partner i prosjektet. OsloMet – Storbyuniversitetet er også partner og vil levere designkriterier for innovasjonen, kopling til internasjonale prototyper og diskurser, opplegg for å studere effekter av innovasjonen samt å understøtte oppskalering og institusjonalisering av en ny metodisk plattform i de to fylkeskommunene. Det må derfor påregnes en del reisevirksomhet i prosjektperioden. 

En mer effektiv oppfølging av elever og lærlinger i et tettere samarbeid på tvers av arenaer vil være del av en bærekraftig utvikling der behovet for å reise mellom steder minskes – og læringsprosessene blir mer effektive. 

Prosjektet vil knyttes til Kompetansesenteret for yrkesfag og den som ansettes, vil delta i forskergruppen Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring (FYKE). 

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her 

Som søker må du utarbeide en prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt i tråd med HELDAL-prosjektets design og innretning. Der må du også gjøre rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming, samt framdriftsplan for stipendiatperioden, inkludert plan for utlandsopphold. Ta kontakt med de oppgitte fagpersonene for å få utfyllende informasjon og sikre relevans til prosjektet. 

Ansettelse i stipendiatstilling betinger opptak til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, les mer her. Informasjon om søknadsprosedyre og frister vil bli gitt til aktuelle kandidater. Det forventes at den som ansettes, fullfører innen normert tid.

Vi søker deg som har 

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk eller tilsvarende relevant pedagogisk utdanning på samme nivå med bokstavkarakter B eller bedre. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag. Lenke til forskriften
 • kunnskap om digitale læringsarenaer
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • relevans for prosjektet som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse over)
 • kunnskap om det norske systemet for fag- og yrkesopplæring
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • motivasjon for stillingen
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev med informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon
 • framdriftsplan, inkl. plan for utenlandsopphold
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • CV
 • alle sider av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant
 • vitenskapelige arbeid som ønskes vurdert av sakkyndig utvalg, dersom relevant

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt heidihertzberg.wold@oslomet.no

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi kan tilby deg

 • muligheter til fordypning i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

 • Dosent Hæge Nore, tlf +47 92442909 eller
 • Professor Leif Chr. Lahn, tlf +47 99557448 

Har du spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • Seniorrådgiver Monica Roland, Monica.Roland@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, med årslønn fra kr 456 400,- til kr 479 600,-. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøringen.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn fra kr 456 400,- til kr 479 600,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 19/04230
Publisert 09.08.2019
Søknadsfrist 26.08.2019

Tilbake til ledige stillinger