Vi søker leder til en spennende direktørstilling

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).  

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Vi forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt. Vi er særlig opptatt av relasjonene mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig, uavhengig og ha høy kvalitet, og vi ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier.  

NIBR er organisert i tre forskningsavdelinger, som hver ledes av en forskningssjef, samt en avdeling for administrasjon, som ledes av vår økonomi- og administrasjonssjef. Forskningssjefene og økonomi- og administrasjonssjef utgjør sammen med instituttdirektøren NIBRs ledergruppe.  

Som instituttdirektør rapporterer du til senterleder ved SVA. Instituttdirektør deltar i, og danner sammen med senterleder, administrasjonsdirektør, og de andre direktørene i SVA-instituttene, ledergruppen ved SVA. 

NIBR søker etter en direktør til å ta det overordnede ansvaret for instituttets forskning og øvrige virksomhet. Vi søker deg som har et strategisk blikk på kunnskapsutfordringene, og som kan kombinere strategisk tenkning med krav til økonomisk styring og inntjening. Vår nye instituttdirektør må være en synlig og samlende leder med evne til å inspirere og motivere høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, og utvikle NIBR på en måte som understøtter de mål og strategier som er vedtatt av OsloMet styre og rektor.  

Som instituttdirektør ved NIBR vil du ha strategiske, faglige og administrative lederoppgaver, med hovedvekt på den daglige driften av NIBR. Du vil ha et særlig ansvar for å ivareta relasjoner til instituttets samarbeidspartnere og brukere internt ved OsloMet, men også eksternt.  

Ansvarsområder

 • utvikle og implementere instituttets, SVAs og OsloMets strategier og ambisjoner
 • sikre god vitenskapelig og økonomisk drift av NIBR
 • sørge for at NIBR løser sitt samfunnsoppdrag, og aktivt formidler resultater til aktuelle målgrupper
 • representere instituttet utad 
 • være en pådriver for konstruktiv organisasjonsutvikling og samarbeid, i og på tvers av instituttet, SVA og OsloMet for øvrig
 • sørge for at instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass
 • gjennom instituttets medbestemmelsesutvalg (MBU) legge til rette for et godt og organisert samarbeid med tillitsvalgte
 • ivareta instituttets arbeidsmiljø, HMS-arbeid og internkontroll  

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller dokumentert kompetanse på forsker 2-nivå, relevant for NIBRs forskningsfelt
 • god kunnskap om det norske forskningssystemet og forskningspolitiske spørsmål
 • god kunnskap om rammebetingelsene for forskning i universitet- og høyskolesektoren, samt instituttsektoren
 • kjennskap til oppdragsmarkedet og ulike forskningsfinansiører  
 • god innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • relevant erfaring fra eksternfinansiert forskning innenfor NIBRs forskningsområder
 • ledererfaring fra en kunnskapsvirksomhet
 • relevant erfaring fra personalledelse, strategi-, økonomi- og prosjektstyring
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

I tillegg vektlegges

 • evne til å inspirere og skape resultater
 • gode analytiske og strategiske evner kombinert med evne til lagspill evne til å representere organisasjonen på en god måte
 • solid og relevant nettverk i og utenfor Norge
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring fra formidling i media og deltakelse i samfunnsdebatten

Som instituttdirektør er det viktig at du har forståelse for utfordringer knyttet til finansiering av forskning i et skiftende marked med ulike aktører, og samtidig har god forståelse for hva det innebærer å lede et forskningsinstitutt der tillit og samarbeid er viktig. NIBR som en organisasjon i OsloMet er under kontinuerlig utvikling, og stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Instituttet er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for tverrfaglig forskning. Vår nye direktør må evne å motivere til fler- og tverrfaglig forskning, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Denne vil bygge på en skjønnsmessig vurdering basert på referanser og intervjuer. I egnethet vil det ligge evne til å praktisere en inkluderende lederstil, å framstå som en visjonær leder med stor evne til å kommunisere innad og ut i det offentlige rom, samt å inneha en god problemløsningsevne.  

Vi kan blant annet tilby deg

 • en spennende lederstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • et inkluderende og miljø med stort faglig engasjement 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

Søknadsprosess 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.  

Du må laste opp relevante vitnemål og attester sammen med søknaden. Søknaden må være skrevet på norsk, de øvrige dokumentene kan være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Andre opplysninger 

Instituttdirektør ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. UH-loven §6-4.  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1538 Fagdirektør, lønnstrinn 85-93, fra kroner 996 000,- til kroner 1 196 800,- per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Kåre Hagen, senterleder SVA, telefon: 952 17 50
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt HR v/ Nadia N. Vaagan, telefon: 988 75 195

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn kr 996 000 - 1 196 800
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07988
Kontakt
 • Kåre Hagen , 95217 508
Publisert 07.03.2024
Søknadsfrist 07.04.2024

Tilbake til ledige stillinger