Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en stilling som leder for faggruppen Kunstig intelligens (50 % stilling) med en tilhørende 50 % stilling som førsteamanuensis. Lederstillingen er en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Leder for faggruppen kan maksimalt forlenges for en sammenhengende periode på 12 år. Etter fullført åremålsperiode går stillingen over til 100% fast førsteamanuensis.

Vi søker en kandidat med lidenskap for kvalitet i undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidater har utført forskning innen informasjonsteknologi, kunstig intelligens, data science, anvendt statistikk eller et nært relatert felt. Forskningen skal gjenspeiles i relevante vitenskapelige publikasjoner. Kandidatene bør i tillegg ha en lidenskap for ledelse og utvikling av enkeltpersoner og team.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Arbeidsoppgaver og ansvar som leder for faggruppe:

 • personalansvar for faggruppen Kunstig intelligens
 • felles lederansvar for instituttet i samarbeid med ledere av andre faggrupper og instituttleder
 • koordinering av forsknings- og innovasjonsaktiviteter sammen med forskningsgruppeledere og administrasjonen
 • bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • leder for gruppen Kunstig intelligens er en del av ledergruppen ved Institutt for informasjonsteknologi og er forventet å representere gruppen og instituttet både internt og utenfor OsloMet

Arbeidsoppgaver og ansvar som førsteamanuensis:

 • i løpet av ansettelsesperioden som leder forventes det at stillingen som førsteamanuensis vil ha et særlig ansvar for utvikling av innhold, og faglig koordinering av kurs- og studietilbud knyttet til kunstig intelligens og relaterte felt, samt for utvikling av forskningssamarbeid innen kunstig intelligens med relevante industripartnere, i tråd med universitetets strategi og fakultetets strategiske handlingsplan.
 • initiere og drive forskning innen felt som er relevante for instituttets profil.
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten.
 • planlegge, utvikle og levere kurs på doktorgrads-, master- og bachelornivå, og kurs innen instituttets etter- og videreutdanningstilbud, inkludert undervisning, veiledning og sensurering.
 • å initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen kunstig intelligens og relaterte felt
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav i stilling som leder for faggruppe

 • førstestillingskompetanse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring med utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk

For søkere med minimum førstestillingskompetanse kan det være aktuelt å kun søke på åremålet som leder av faggruppen i Kunstig intelligens (50% stilling), uten tilhørende 50% stilling som førsteamanuensis. I tilfeller der dette er aktuelt, ber vi om at det fremkommer i søknadsteksten.

Kvalifikasjonskrav i stilling som førsteamanuensis: 

 • doktorgrad (PhD) innen informasjonsteknologi, kunstig intelligens, data science, anvendt statistikk eller et relatert felt
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring med utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på:

 • ledererfaring, gjerne innenfor forskning eller høyere utdanning
 • erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • motiverende og inkluderende lederegenskaper
 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • erfaring med samarbeid med næringslivet
 • forståelse for kulturelle forskjeller i et internasjonalt kollegium med ulik bakgrunn og kultur
 • en interesse for å utvikle synergier mellom akademia og relevant industri
 • erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og / eller EU), samt ledelse av forskningsprosjekter
 • fleksibilitet og evnen til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, inkludert evne til tverrfaglig samarbeid
 • evne til å bygge miljø og nettverk, bygge forskningsprosjekter og demonstrere nytenking og innovasjon

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og alle sider av vitnemål
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
  • o Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren.
 • doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens plan for de første to årene av ledervervet og hvordan kandidaten skal jobbe med strategisk utvikling av KI på instituttet.
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Vil tilbyr: 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger        

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, kroner 732 300 – 821 100 og 1011 førsteamanuensis, kroner 615 700 – 745 000 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder André Brodtkorb, +47 45 61 90 70, andre.brodtkorb@oslomet.no.

 

Søknadsfrist:    17.03.2024  

Ref:                  24/07645

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.10.2024
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07645
Kontakt
 • André Brodtkorb , 67235924
Publisert 06.03.2024
Søknadsfrist 17.04.2024

Tilbake til ledige stillinger