Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling innenfor tematikken utenforskap, digitalisering, offentlige tjenester og sosialt medborgerskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap på OsloMet. Stillingen vil tilhøre forskningssenteret for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap CEDIC . Stipendiatstillingen inngår i satsningen OSLOMET-HOLMLIA

OsloMet har etablert en satellitt på Holmlia for å komme tettere på samfunnstjenester og befolkning. OSLOMET-HOLMLIA skal bidra til å styrke utdanningsprogrammenes og forskningens kvalitet og relevans i et flerkulturelt samfunn gjennom møteplasser og læringsarenaer for kunnskaps – og erfaringsdeling. I tråd med bydel Søndre Nordstrand sine strategier og regjeringens langtidsplan for forskning om å inkludere flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv skal dette skje gjennom en tverrsektoriell og målrettet innsats.

CEDIC forsker på spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer konsekvensene av disse spenningene for utforming og bruk av offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap. Senteret har som ambisjon å produsere ny kunnskap om hvordan framveksten av digital teknologi og digitale plattformer påvirker ulike befolkningsgruppers deltakelsesmuligheter. Den økende betydningen av digital teknologi, automatisering og AI er også kilde til nye sosiale risikoer, sosial ulikhet, utenforskap og endrede maktforhold i velferdsstaten. 

CEDIC har et bredt og aktivt samarbeid med norske kommuner og utenlandske universitetspartnere i tillegg til et tett samarbeid med en bydel i Oslo gjennom prosjektet OSLOMET-HOLMLIA. Stipendiaten vil kunne trekke veksler på dette brede og varierte nettverket i planlegging og gjennomføring av sitt prosjekt. 

Tema for phd-prosjektet 

Ungt utenforskap er en stadig tilbakevendende kilde til bekymring blant norske politikere og offentlig tjenesteutviklere. Å falle utenfor eller bli marginalisert i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv er ansett som en stor kostnad både for den enkelte og for samfunnet. Temaet er tilbakevendende, men høyst aktuelt i 2023 og inngår som en sentral del av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032 .  Temaet for det utlyste prosjektet er vidt og søkeren står fritt til å operasjonalisere prosjektet i ulike retninger. Det er for eksempel mulig å (1) undersøke «utenforskap» som et politisk begrep. Hvem definerer «utenforskap»? I hvilken grad er offisiell tenkning om tilhørighet og politikk for å motvirke «utenforskap» knyttet til geografiske territorier og nasjon? Det er også mulig å (2) identifisere og undersøke «utenforskap» som et bredere sosialt fenomen. På hvilken måte kan «utenforskap» være et uttrykk for «innenforskap» - for sterke subkulturer? Hva særpreger i så fall nye subkulturer? Hvordan spiller for eksempel sosiale medier og digitale plattformer inn på forvaltning av sosial og kulturell tilhørighet? Hvordan formes «utenforskap» av og gjennom digitale plattformer? Det er flere lokale og regionale tiltak som er iverksatt for å motvirke utenforskap. Det er en mulighet å (3) følge slike tiltak og undersøke virkningen av dem. Hvordan jobber man for å motvirke «utenforskap»? Hvilke forestillinger om klasse, kjønn og etnisitet preger tiltakene? Hvordan erfares tiltakene for dem som blir utsatt for dem? 

Dette er forslag til retninger PhD-prosjektet kan ta. Søkeren står fritt til å definere sin egen problemstilling, bare det har med ungt utenforskap å gjøre. Det er også ønskelig at søkeren forholder seg til et samfunn preget av digitale teknologier.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.
 • gode kvalifikasjoner innenfor en eller flere forskningsmetoder og sterke analytiske ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.

Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak ved en av de fire studieretningene til doktorgradsprogrammet Samfunnsvitenskap ved OsloMet. Opptaksprosessen pågår etter at tilsettingsprosessen er ferdig

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse i stillingen.

Søkeren må sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse på maks 10 sider med søknaden. 

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • om avhandlingen skal være monografi eller artikkel basert. Gitt det siste, hvilke artikler planlegges.
 • referanseliste
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Sakkyndig komite og vurderingsgrunnlag

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en komite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komite vurderer søkerne. De søkerne som blir innstilt av den sakkyndige komiteen vil bli innkalt til intervju.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

·       Leder for CEDIC Marit Haldar tlf: 977 40 392

·       Prodekan for forskning Agnete Vabø tlf: 415 85 185

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 501 200 (lønnstrinn 54).

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse høsten 2023
Lønn 501 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02097
Kontakt
 • Marit Haldar, 97740392
 • Agnete Vabø, 41585185
Publisert 14.04.2023
Søknadsfrist 18.06.2023

Tilbake til ledige stillinger