Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag innen temaområdet utdanningsforskning og teoretisk kunnskapsutvikling i sosialt arbeid. 

Det er stort behov for forskning på ulike problemstillinger knyttet til utdanningene i sosialt arbeid og deres bidrag til profesjonalisering av sosialarbeidere som jobber i et stadig mer komplekst og krevende arbeidsfelt. Det er blant annet behov for forskning på pedagogiske metoder og hvordan de bidrar til kunnskap- og teoriutvikling, forholdet mellom utdanning og praksisfeltet, og andre sentrale tema innenfor utdanningsforskning. Forskning på utdanning av sosialarbeidere er av avgjørende betydning for kvaliteten på undervisningen og kvalifiseringen av studenter. 

Som søker står du fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det er ønskelig at prosjektet knyttes opp mot eksisterende utdanningsforskning ved instituttet.

Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, spesialisering i sosialt arbeid og sosialpolitikk . 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning innen sosialt arbeid eller barnevern, men andre relevante samfunnsvitenskapelige fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) kan komme i betraktning. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.
 • god metodisk kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel om du har:

 • inngående kjennskap til kunnskapsutvikling og teori i sosialt arbeid

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste
   

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en fireårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det bli vurdert fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Førsteamanuensis Siri Fjeldheim, sirifj@oslomet.no
 • Instituttleder, professor Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, professor Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høst 2023/ vår 2024
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06051
Kontakt
 • Siri Fjeldheim, 67238097
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 67238150
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 09.10.2023
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Retour aux postes vacants