Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for profesjonsstudier har ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis med vitenskapelig og faglig ansvar for kurs- og opplæringstilbudet i forskningsetikk for ansatte ved OsloMet.

Senter for profesjonsstudier er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen studier av profesjoner og deres rolle i samfunnet. Senteret er teoretisk og metodologisk mangfoldig og driver et tverrfaglig doktorgradsprogram. Hos oss vil du arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Les mer om Senter for profesjonsstudier.

Les mer om forskningsgruppene og forskningsprosjektene våre.

Om forskningsområdet og stillingen

Stillingen er nyopprettet og knyttet til koordinering av forskningsetisk opplæring ved OsloMet. Den som ansettes skal påse at universitetet har et helhetlig og kvalitetssikret opplæringstilbud innen forskningsetikk. Vi følger her de nasjonale forskningsetiske retningslinjenes definisjon av forskningsetikk som «verdier, prinsipper, normer og institusjonelle ordninger, som til sammen bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet». Innen forskningsetikkfeltet vil du blant annet ha ansvar for å undervise et felles bredt innføringskurs for ansatte, lede utviklingen av et modulbasert kurssystem, veilede fakulteter og sentre og følge opp at nødvendige kurs tilbys ved eller i samarbeid mellom dem. Dette er en forsknings- og undervisningsstilling som også stiller krav til gode administrative evner.

Arbeidsoppgavene dine vil være å

 • utvikle en forskningsbasert oversikt over de ulike temaer forskningsetikkutdanningen bør dekke, som til enhver tid er oppdatert i forhold til teknologisk utvikling, endringer i regelverk og den internasjonale debatten på feltet.
 • utvikle og gjennomføre et felles, bredt innføringskurs i forskningsetikk og det forskningsetiske regelverket og systemet i Norge.
 • utvikle et praktisk opplegg (tilknyttet innføringskurset) for seminarer som kan gjennomføres ved enhetene, der kandidater diskuterer egne utfordringer og trenes i resonnering rundt forskningsetiske problemstillinger.
 • koordinere et modulsystem for opplæring i forskningsetikk, der stipendiater og fast vitenskapelig ansatte kan velge skreddersydde kursmoduler (fortrinnsvis på tvers av fakulteter).
 • sørge for at det foreligger en løpende oppdatert sentral oversikt over fakulteters og sentres kurstilbud og kompetanse innen forskningsetikk.
 • bidra til senterets forskning og utvikling.
 • påta deg administrative verv ved senteret, som deltagelse i råd og komiteer.

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse/førstestillingskompetanse innen relevante fagområder
 • høy kompetanse innen forskningsetikk
 • inngående kjennskap til norske regelverk og systemer for forskningsetikk
 • bred erfaring fra praktisk arbeid med forskningsetiske problemstillinger (som f.eks. medlemskap i forskningsetiske komiteer)
 • erfaring med internasjonal publisering og nettverk
 • erfaring som prosjektleder
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse etter OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Merk at krav til utdanningsfaglig kompetanse er høyere på professornivå (se detaljer i lenken). Søkere til stilling som førsteamanuensis som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 Vi vil i tillegg vektlegge

 • vitenskapelig produksjon med relevans for stillingen. For professorstilling vil vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt.
 • veiledningserfaring, fortrinnsvis på master-/ph.d.-nivå
 • undervisningserfaring innenfor forskningsetikk
 • deltakelse i offentlig ordskifte rundt forskningsetiske spørsmål
 • interesse for og evne til tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med forskningsledelse
 • faglig-administrativ kompetanse og erfaring
 • kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til OsloMets forskningsområder, f.eks. etikk i utdanningsforskning eller etikk i helsefaglig forskning og kunnskap om helseforskningsloven
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, også på tvers av disipliner
 • evne til refleksjon og skjønnsmessige avveininger rundt forskningsetiske spørsmål
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • kunne lede utviklingsarbeid og arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • gode muligheter for forskning i stillingen og deltakelse i sterke tverrfaglige forskningsmiljøer ved senteret
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe med felles faglige seminarer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et bredt tilbud av kultur- og idrettsaktiviteter
 • fine lokaler i Oslo sentrum med tilgang til et bredt utvalg av kulturaktiviteter

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, dvs. kr. 728.100–935.300 per år/stillingskode 1011 førsteamanuensis, dvs. kr. 553.500–714.000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosessen

Søknader som tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrevet, som bør inkludere en forklaring av hvordan din forskning og annen erfaring er relevant for stillingen
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • en fullstendig publikasjonsliste
 • inntil seks vitenskapelige arbeider (legg gjerne også med en oversikt over disse)
 • en utdanningsfaglig portefølje, se retningslinjene for utdanningsfaglig kompetanse

Ved et eventuelt intervju må du oppgi minst to referanser.

Du må laste opp alle etterspurte dokumenter for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Hvis du har problemer med filopplasting, kontakt seniorrådgiver Gunda Ruud: gundaru@oslomet.no

Alle søknadene gjennomgås før de sendes til sakkyndig komite. Søknader som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, blir ikke sendt til vurdering.

OsloMet har signert DORA-erklæringen (The Declaration on Research Assessment) og forpliktet seg til å følge prinsippene fra erklæringen i sine tilsettingsprosesser.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • senterleder Beate Elvebakk, +47 41784106

Vil du søke på stillingen, må du gjøre det elektronisk ved å klikke på søknadsknappen.

Søknadsfrist: 31.01.2023

Ref: 22/08643

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse August 2023
Lønn 553 500 - 935 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08643
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 41784106
Publisert 15.12.2022
Søknadsfrist 31.01.2023

Tilbake til ledige stillinger