Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk ønsker å styrke ledelsen på instituttet, og søker derfor etter en tydelig, initiativrik og utviklingsorientert studieleder for studieområdet Bygg i 50% stilling. Resterende 50% utgjør faglige oppgaver: forskning og undervisning. Stillingen rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet.

Studieleder ansettes på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt et tidsrom på tolv år. Etter endt åremålsperiode vil stillingen gå over i 100% stilling som førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk.

Arbeidsoppgaver og ansvar som studieleder:

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for studieleder på OsloMet er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen for studieleder:

 • personalansvar for ansatte i enheten i samråd med instituttleder

 • oppsetting av individuelle arbeidsplaner og fordeling av oppgaver

 • ta del i utarbeidelse og implementering av instituttets strategi

 • utvikle og følge opp studiets utdanningskvalitet, herunder utarbeide programplaner, vurdere nye emner og tilpasse studiet til markedets- og samfunnets behov

 • kontaktpunkt i studentsaker

 • delta i instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

 • studieleder har et begrenset budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten innen sitt område gjennomføres i tråd med vedtatte strategier og mål

Arbeidsoppgaver og ansvar som førsteamanuensis:

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og ev. etter- og videreutdanninger

 • ha kontakt med næringsliv og offentlige etater

 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet

 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig

 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad innen konstruksjonsteknikk eller beslektede områder (konstruksjonsanalyse og dimensjonering, beregningsmekanikk, jordskjelv, utmatting etc.)

 • kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder:

  • o Analyse og dimensjonering av betong-, tre- og/eller stål-konstruksjoner i henhold til Eurocode

  • o Numerisk analyse og/eller optimalisering og/eller maskinlæring innenfor konstruksjonsteknikk

 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innenfor konstruksjonsteknikk eller beslektede områder

 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk.

 • erfaring med, og god forståelse for økonomistyring og personalledelse. Ledererfaring vil vektlegges høyt.

 • god kjennskap til gjeldende norsk regelverk; universitets- og høgskoleloven, arbeidsmiljøloven og andre relevante lov og forskrifter

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med FEA software, som ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA eller liknende

 • merittliste fra initiering og styring av forskning- og utviklingsarbeid

 • erfaring fra laboratorie-arbeid

 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer

 • erfaring med utvikling av undervisning

 • pedagogiske evner

 • erfaring fra arbeid med eller i industri/offentlig forvaltning innenfor konstruksjonsteknikk

 • internasjonalt nettverk innenfor akademia eller industri

 • potensial for prosjekt-akkvisisjon

 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

 • evne til å jobbe strukturert, være fremtidsrettet og løsningsorientert

 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner

 • motiverende og inkluderende lederstil

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)

 • komplett liste over publikasjoner

 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)

 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren

 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen

 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring, pedagogiske grunnsyn og plan for utvikling i stillingen

 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver din ledererfaring og lederfilosofi

 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt

HR-rådgiver Hilde Tverseth, hildtv@oslomet.no, tlf. 67238606

 

Vi tilbyr;

 • interessante lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet

 • mulighet for nettverksbygging og lederutvikling

 • en arbeidsplass med ambisiøse mål og med krav om vekst

 • deltakelse i forskningsgruppe

 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø

 • kontakt med mangfoldig studentgruppe

 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73-78, dvs kroner 679 000-765 100 pr. år og i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:   16.04.2020

Ref:                 20/02364

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 532 300 - 765 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02364
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke , 67238753
Publisert 27.02.2020
Søknadsfrist 16.04.2020

Retour aux postes vacants