Senter for profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis med ansvar for forskning og undervisning i universitetspedagogikk. Du vil være sentral i undervisnings- og utviklingsoppgaver ovenfor OsloMets egne ansatte, blant annet basisprogram i universitetspedagogikk. Den som tilsettes skal bidra til å styrke forskningen på undervisning og læring i høyere utdanning, profesjonskvalifisering og utdanningskvalitet. Arbeidet inngår i universitetets satsning på forskning som skal understøtte undervisning og kvalifisering i tråd med institusjonens egenart som profesjonsutdanningsinstitusjon.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Senteret har ansvar for kurs i universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse, kurs i ph.d.-veiledning og OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere. Det forutsettes at den som blir ansatt i stillingen skal ha kompetanse til å bidra på disse områdene.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, herunder registerdata fra SSB. Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK). For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
• undervisnings- og utviklingsoppgaver overfor OsloMets ansatte (universitetspedagogikk, kurs i ph.d.-veiledning, meritteringsordningen for fremragende undervisere).
• ansvar for basisprogrammet i universitets- og høyskolepedagogikk
• forskning på undervisning og læring i høyere utdanning, profesjonskvalifisering og utdanningskvalitet.
• veiledning av ph.d.-studenter
• å bidra til utviklingen av profesjonsstudier som forskningsfelt

Kvalifikasjonskrav:
• doktorgrad i pedagogikk eller andre relevante fagdisipliner
• forskning av relevans for utdanningskvalitet, profesjonskvalifisering, undervisning og læring i høyere utdanning
• omfattende undervisningserfaring fra flere nivåer samt veiledningserfaring
• Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:
• erfaring med undervisning i høyere utdanning, med særlig vekt på erfaring som er relevant for stillingens ansvarsområde (universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse, kurs for ph.d. veiledere, merittering av fremragende undervisere).
• erfaring med utvikling av studie- og arbeidsformer i høyere utdanning, for eksempel nye vurderingsformer, undervisnings- og praksisformer
• pedagogisk og faglig formidlingsevne og -erfaring
• kunnskap om utdanningskvalitet, profesjonskvalifisering, undervisning og læring i høyere utdanning og arbeid
• kvalitet, omfang og relevans på forskningsproduksjon. Publikasjoner fra de siste fem årene vil bli spesielt vektlagt
• evne til og erfaring med å lede forsknings- og utviklingsprosjekter
• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
• potensial for prosjektakkvisisjon
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
• god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

Vi ønsker deg som har
• en ryddig og pålitelig arbeidsform
• gode kollegiale samarbeidsevner
• intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
• en sterk interesse for forskning og undervisning
Vi ser gjerne at du søker opprykk til professor fra første dag hvis det er aktuelt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering
Søknadene vil først gjennomgås og rangeres av en seleksjonskomité. Utvalgte søknader vil tas videre til vurdering i en sakkyndig komité. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles på intervju.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 7 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt runamy@oslomet.no

Vi tilbyr:
• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• deltakelse i forskningsgruppe
• Gode muligheter for forskning i stillingen og deltakelse i et sterkt tverrfaglig forskningsmiljø på utdanningsforskning
• medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler o.l.
• et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 60 - 74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, tlf. 67 23 50 88, silje@oslomet.no
• Professor Anton Havnes, tlf. 67 23 53 67, anton.havnes@oslomet.no


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 532 300 - 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/00924
Kontakt
  • Silje Bringsrud Fekjær, 67 23 50 88
  • Anton Havnes, 67 23 53 67
Publisert 24.02.2020
Søknadsfrist 31.03.2020

Retour aux postes vacants