Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Kvantitativ postdoktor på tilpasset og inkluderende matematikkundervisning

Det er en ledig toårig postdoktorstilling ved Senter for profesjonsstudier (SPS), på prosjektet "IMaT - Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment".

IMaT-prosjektet tar sikte på å styrke matematikkundervisningen i norsk grunnskole, ved å forbedre problemløsnings- og resonneringskompetansen hos elever på alle ferdighetsnivåer og fra alle typer bakgrunn. Arbeidspakke 1 (WP1) I prosjektet, som postdoktoren skal jobbe på, vil kartlegge dagens praksis i norske skoler og klasserom, og besvare spørsmål som:

 • Hvordan blir tilpasset opplæring i matematikk oppfattet, operasjonalisert og praktisert i norske kommuner, skoler og klasserom?
 • Hvilke strategier bruker skolene for å møte elevenes behov for tilpasset opplæring i matematikk?
 • Hvordan opplever skoleledere, lærere og elever ulike strategier for tilpasset opplæring?
 • Hva er effekten av ulike former for tilpasset opplæring på ulike elevutfall som skoleprestasjoner og motivasjon?

Vi undersøker disse spørsmålene gjennom en spørreskjemaundersøkelse til norske skoleledere som kartlegger deres holdninger til, planlegging og praktisering av tilpasset opplæring. Disse dataene vil så bli koblet til tilgjengelige data på skolenivå (som f. eks. antall elever, ulike budsjettposter, samlemål på elevtilfredshet og motivasjon fra https://skoleporten.udir.no/) og til registerdata på individnivå (fra Statistisk sentralbyrå) om læringsutbytte (resultater på eksamener og nasjonale tester i matematikk) og studentegenskaper (som kjønn, etnisk opprinnelse, sosial opprinnelse etc.). Disse dataene vil gjøre det mulig for oss å identifisere ulike dimensjoner av læringsmiljøet på skolene, og å undersøke hvordan ulike strategier og læringsmiljødimensjoner korrelerer med studenters trivsel og motivasjon på skolenivå. Dataene vil muliggjøre beregning av effekter av ulike strategier og læringsmiljødimensjoner på ulike utfall for ulike elevgrupper (høyt og lavt presterende, høy og lav sosial klassebakgrunn, majoritet og minoritetselever, gutter og jenter osv.). Dessuten vil vi på 30 skoler også samle inn spørreskjemadata fra elever og lærere om deres opplevelse av og holdninger til tilpasset opplæring.

Prosjektet vil i tillegg analysere registerdata for å undersøke de som forserer enkeltfag (dvs. å følge læreplanen i et fag fra ett eller flere trinn over der eleven går, f.eks. å følger opplæringen i et fag i videregående opplæring når eleven går på ungdomstrinnet). Data som identifiserer disse elevene kan kobles til individkarakteristika (som kjønn, opprinnelsesland, bosted og foreldrenes yrke, inntekt og utdanning) og karakterer, og vi vil både undersøke hvilke elever dette gjelder, og hvordan det å forsere enkeltfag korrelerer med karakterer, fremtidig utdanning og arbeidsmarkedsposisjon.

Du må lage et prosjekt for postdoktorperioden som skal samsvare med, og bidra til, IMaT-prosjektet. En beskrivelse av IMaT-prosjektet ligger på nettet, men du kan også be om å få hele prosjektskissen ved å henvende deg til ansvarlig for WP1 Håvard Helland.

Prosjektet ledes fra Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektleder er Professor Yvette Solomon. Postdoktoren vil altså arbeide på prosjektets WP1 som har tittelen “Mapping the provision of adapted education in Norway and its effects”. Denne arbeidspakken ledes av Professor Håvard Helland og Førsteamanuensis Øyvind N. Wiborg ved Senter for profesjonsstudier.

Postdoktoren vil også inngå i forskningsgruppa «Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere» ved Senteret.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Du må ha

 • doktorgrad i relevant fag/disiplin. Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått godkjenning til disputas.
 • en relevant prosjektskisse som bygger på, og bidrar til, IMaT-prosjektet
  kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter
 • publisert empirisk forskning basert på analyser av kvantitative data i velrennomerte tidsskrifter
 • erfaring med store datasett som f.eks. registerdata
 • beherske relevante kvantitative forskningsmetoder
 • gode engelsk- og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er forventet at du har arbeidsplass ved SPS, men vi oppfordrer også til utenlandsopphold i postdoktorperioden.

Generelle kriterier for tilsetting i postdoktorstilling fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vi ønsker deg som har

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • en sterk interesse for forskning

Ved manglende norsk/skandinavisk språk-kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Ved vurdering av søkerne vil vi særlig legge vekt på

 • at prosjektskissen holder høy kvalitet og bidrar til IMaT-prosjektet
 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
 • kvantitativ metodekompetanse
 • søknadsbrevets beskrivelse av relevansen av søkers kvalifikasjoner for IMaT-prosjektet

Vi vil generelt se på akademiske og personlige evner til å fullføre prosjektet ditt innen tidsrammen til IMaT-prosjektet, til å ha kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk og være en del av en dynamisk forskergruppe. Du må fullføre prosjektet innenfor ansettelsesperioden.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider inkl. problemstillinger, valg av metoder, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for IMaT-prosjektet
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler og lignende
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 postdoktor. Lønn kroner 524.200-682.200 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   1. februar 2019

Ref: 18/12154

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Contrat de durée déterminée (plus court que 10 jours)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 37,5 timer/uke
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12154
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67 23 53 26
 • Håvard Helland, 67 23 53 58
Publisert 17.12.2018
Søknadsfrist 01.02.2019

Retour aux postes vacants