Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, etter- og videreutdanninger og har betydelig oppdragsvirksomhet. Vi har ca 1700 studenter og over 70 ansatte, og er lokalisert på Kjeller, Lillestrøm.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledig åremålsstilling som postdoktor innen fagområde utdanningsvitenskap, pedagogikk eller yrkespedagogikk, tilknyttet prosjektet «Vocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition (School4Work)».

 

Les mer om fakultetet og instituttet HER

Les mer om forskergruppen HER

Les mer om prosjektet HER og engelsk versjon HER

 

Postdoktorstillingen finansieres som 100 % midlertidig stilling i to år. Stillingen er ledig fra 01.03.2024.

Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæringen i Norge innebærer to år i skolen og to år som lærling i bedrift. Flere aktører er involvert for å tilrettelegge for overgangen til læretiden, som videregående skoler, yrkesfaglærere, bedrifter, opplæringskontor og utdanningsmyndigheter. Hvert år står imidlertid rundt en av fire søkere uten læreplass, og mangelfullt samarbeid i formidlingsprosessen til læreplasser er blitt påpekt som en av de viktigste årsakene.

Prosjektet School4Work har som mål å undersøke overgangen fra den skolebaserte opplæringen på yrkesfag (Vg2) til læretiden og rollen som de ulike aktørene har. Videre er målet å utvikle tiltak og strategier som yrkesfaglærere kan bruke for å legge til rette for elevenes overgang til læretiden og utvikle en lærebok om overgangen fra skolen til læretiden som kan brukes i yrkesfaglærerutdanningen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter (arbeidspakker) som er ledet av erfarne forskere på YLU/OsloMet og forskningsstiftelsen Fafo med bakgrunn i utdanningsvitenskap, sosiologi og statsvitenskap. Prosjektet har også en internasjonal samarbeidspartner ved Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) i Bonn, Tyskland.

Postdoktorstillingen er tilknyttet prosjektets andre arbeidspakke som retter søkelyset mot bedrifter og opplæringskontor. Hensikten med denne arbeidspakken er å undersøke hvordan og basert på hvilke kriterier bedrifter rekrutterer lærlinger, hvilke faktorer som eventuelt kan føre til diskriminering av enkelte grupper elever, og hvilken rolle opplæringskontor har i denne prosessen. Postdoktorstillingen skal tilknyttes forskningsgruppen «Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv» som bl.a. har som mål å fremme forskningsaktivitet om overganger mellom skole, utdanning og arbeidsliv og frafall i videregående opplæring.

 

Arbeidsområde

Vi søker en postdoktor som vil ta del i prosjektets andre arbeidspakke som er ledet av Fafo. Postdoktoren vil ha en sentral rolle i gjennomføringen av datainnsamlingen og dataanalysen, samt arbeid med å skrive vitenskapelige artikler i samarbeid med forskerne på Fafo og samarbeidspartneren ved BIBB i Tyskland. Datamaterialet i dette delprosjektet består av kvalitative intervjuer med ansvarlige personer i bedrifter (offentlige og private) og opplæringskontor, en kvantitativ survey blant alle bedrifter som har tatt inn lærlinger de siste fem årene i fylkene Oslo og Akershus, og en vignett-studie, der ansvarlige i bedrifter blir bedt om å vurdere fiktive søkere. Det empiriske materialet vil gi ny kunnskap om rekruttering av lærlinger og hvordan ulike aktører vurderer elever, og dermed bidra til å utvikle tiltak og strategier som yrkesfaglærere kan bruke i prosessen med å formidle elever til læreplasser.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på 3-5 sider som skal legges ved søknaden. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført Ph.d. med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, sosiologi, utviklingsstudier eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå.
 • Det er krav om godkjent avhandling på søknadstidspunktet.
 • Søkere må dokumentere kjennskap til det norske systemet for fag- og yrkesopplæring.
 • Den som ansettes må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • prosjektbeskrivelsens relevans for prosjektet som postdoktorstillingen er knyttet til
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning innen videregående opplæring, høgskole- eller universitetsnivå
 • personlige egenskaper

 

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet, med særlig vekt på yrkesfagene
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilhørighet til det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 postdoktor, 60-74 (NOK 584 500- 745 000).

 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • kopi av avhandling for Ph.d. på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk.
 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider inkl. referanseliste. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk).
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education).
 • andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Ina A. P. Issa: inaissa@oslomet.no / +47 67 23 83 30 / +47 99 10 06 79 (Studieleder)
 • Evi Schmid: evi.schmid@oslomet.no / +47 67 23 53 96 / +47 477 45 219 (Prosjektleder)

 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:      9. oktober 2023

 Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2024
Lønn 584 500 til 745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/03779
Kontakt
 • Ina A. P. Issa, 99100679
 • Evi Schmid, 47745219
Publisert 01.08.2023
Søknadsfrist 09.10.2023

Tilbake til ledige stillinger