Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor, eventuelt universitetslektor i pedagogikk eller spesialpedagogikk med ansettelse 01.08. 23

OsloMet søker deg som vil være med å utvikle lærerutdanningene og etter- og videreutdanningene for lærere. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med blant annet videreutviklingen av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere, som ble fullført for første gang forrige studieår, og med deltakelse i partnerskaps- og skoleutviklingsprosjekter. Dette krever økt antall ansatte. Spesielt kompetanse i spesialpedagogikk, begynneropplæring veiledning og skoleutvikling er det nå behov for, men også erfaring fra arbeid i skolen er ønskelig. For å nå våre ambisjoner søker vi en dyktig og engasjert medarbeider, som kan være med å utfylle det samlede kompetansebehovet i pedagogikkseksjonen.

Les mer om instituttet og våre forskningsgrupper:  https://www.oslomet.no/om/lui/gfu/

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjonskrav 

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad eller tilsvarende i pedagogikk eller spesialpedagogikk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Til stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling i pedagogikk eller spesialpedagogikk

       eller

 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

       og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

 

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad eller hovedfag i pedagogikk eller spesialpedagogikk
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk er et krav til kandidater i alle nevnte stillingskategorier.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 Det vil bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra arbeid i skole eller utdanningssektoren, og fra ulike pedagogiske områder som pedagogisk veiledning, spesialpedagogikk og skoleutvikling
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

 

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

 

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, og at du er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i (førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198, eller forsker 2 i kode 1109), tilsvarende kroner (kr. 553 500,-714 000 per år) per år. som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 478 300,- til kr. 615 000,- per år) Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

 

For førsteamanuensis:

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

 

For førstelektor:

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anne Svenkerud, ansve@oslomet.no, tlf arbeid: + 47 67 23 76 21
 • Seksjonsleder Hege Knudsmoen, hegknu@oslomet.no, Knut Ove Æsøy, koas@oslomet.no

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn 478 300,- til 714 000,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01581
Kontakt
 • Anne Svenkerud, 67237621/ansve@oslomet.no
 • Hege Knudsmoen, hegknu@oslomet.no
 • Knut Ove Æsøy, koas@oslomet.no
Publisert 13.03.2023
Søknadsfrist 15.04.2023

Tilbake til ledige stillinger